Pí­sa­nie textu na do­ty­ko­vých klá­ves­ni­ciach mo­bil­ných za­ria­de­ní sa sí­ce v pos­led­ných ro­koch zlep­ši­lo, no stá­le sa po­va­žu­je za ne­po­hodl­né. Ťuk­núť na správ­ne tla­čid­lo si vy­ža­du­je veľ­kú po­zor­nosť. Exis­tu­je aj mož­nosť hla­so­vé­ho vstu­pu, ale v niek­to­rých si­tuáciách je­ho pou­ži­tie nie je mož­né. Pre­to Goog­le v tých­to dňoch po­nú­kol pou­ží­va­te­ľom inú mož­nosť – pí­sať na svo­je an­droi­do­vé mo­bil­né za­ria­de­nie text pria­mo ru­kou. Je to in­tui­tív­nej­ší, rých­lej­ší a po­hodl­nej­ší spô­sob.

No­vá ap­li­ká­cia Handwri­ting In­put má nah­ra­diť kla­sic­kú klá­ves­ni­cu a pod­po­ru­je 82 ja­zy­kov (kaž­dý si tre­ba stiah­nuť zvlášť). K dis­po­zí­cii je texto­vé po­le na pí­sa­nie a me­dzer­ník. Kres­liť mô­že­te aj pr­stom, ale vhod­nej­šie je pou­žiť sty­lus. Ap­li­ká­cia fun­gu­je aj bez pri­po­je­nia na inter­net. Ok­rem textu pod­po­ru­je i stov­ky ikon emo­dži. Fun­gu­je na te­le­fó­noch a tab­le­toch s An­droi­dom 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) a nov­ším. Pou­žiť mô­že­te tla­če­né i pí­sa­né pís­mo.

- Reklama -
na Android zaraideniach už môžte písať prstom! - svetapple.sk
na Android zaraideniach už môžte písať prstom! – svetapple.sk

 

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.