Aj pre vás je ran­né vstá­va­nie nez­ne­si­teľ­né utr­pe­nie? Čo ke­by ste sa ne­cha­li kaž­dé rá­no bu­diť svo­jou naj­ob­ľú­be­nej­šou vô­ňou?

Iba 18-roč­ný štu­dent Guillau­me Rollandz Fran­cúz­ska pri­šiel s my­šlien­kou na vy­tvo­re­nie uni­kát­ne­ho bu­dí­ka, kto­rý svoj­ho pou­ží­va­te­ľa pre­bu­dí je­ho naj­ob­ľú­be­nej­šou vô­ňou. Bu­dík Sen­sorWake fun­gu­je na prin­cí­pe kap­súl ob­sa­hu­jú­cich is­tú aró­mu, kto­rá sa v pres­ne nas­ta­ve­nom ča­se uvoľ­ní do vzdu­chu. Špe­ciál­ny sys­tém za­bez­pe­ču­je vy­púš­ťa­nie správ­nej dáv­ky vô­ne tak, aby vás do dvoch mi­nút pre­bu­di­la. Ke­by sa jej to však ne­po­da­ri­lo, po troch mi­nú­tach sa ro­zoz­vu­čí kla­sic­ký zvu­ko­vý sig­nál bu­dí­ka.

- Reklama -

budik_aroma2.jpg

Na vý­ber má­te hneď z nie­koľ­kých dru­hov kap­súl – s vô­ňou es­pres­sa ale­bo tep­lé­ho crois­san­tu, bros­ky­ne a ja­ho­dy, s vô­ňou kve­tov a čer­stvo po­ko­se­nej trá­vy, s aró­mou ča­jov­ní­ka a čo­ko­lá­dy, prí­pad­ne mä­ty a zá­zvo­ru. Bu­dík Sen­sorWake sa mo­men­tál­ne sna­ží vy­zbie­rať 50-ti­síc USD na por­tá­li Kic­kstar­ter. Pre VIP zá­kaz­ní­kov má prip­ra­ve­ný pré­mio­vý ba­lí­ček kap­súl s vô­ňou do­lá­ra ale­bo ebe­nu. Tak­že akú vô­ňu by ste si zvo­li­li vy?

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.