No­vé Lam­bor­ghi­ni Aven­ta­dor LP 750-4 Su­per­ve­lo­ce má váž­ne­ho kon­ku­ren­ta. Je ním naj­nov­šia ver­zia Mo­de­lu S od auto­mo­bil­ky Tes­la, kto­rá ne­sie ná­zov Lu­dic­rous. Ten­to mód elek­tric­ké­ho vo­zid­la do­ká­že zrý­chliť na 100 km/h za neu­ve­ri­teľ­ných 2,8 se­kun­dy.

Prez­ra­dil to ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Elon Musk. Zlep­še­ním ok­rem iné­ho preš­li aj ba­té­rie, kto­ré bu­dú dis­po­no­vať rov­no 90 kWh a vo­di­čom tak predĺžia do­jazd zhru­ba o 24 km. Vďa­ka to­mu mô­že no­vý Lu­dic­rous nie­len kon­ku­ro­vať sú­čas­ným su­pe­rau­tám iných zna­čiek, ale ich aj po­ra­ziť.

Ma­ji­te­lia elek­tric­ké­ho se­da­na Tes­la S P85D bu­dú môcť prejsť na „up­gra­do­va­nú“ ver­ziu s 90 kWh ba­té­riou a in­šta­lá­ciou pr­vkov, kto­ré sú pot­reb­né na vy­uží­va­nie mó­du Lu­dic­rous, za 8 až 9-ti­síc USD, za­tiaľ čo ma­ji­te­lia no­vin­ky P90D za to is­té za­pla­tia až 10-ti­síc USD.

Tesla pred konferenciou - svetapple.sk
Tesla pred konferenciou – svetapple.sk

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Na svete je nová kryptomena StopElon. Jej plánom je prevziať kontrolu nad Teslou
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.