Sam­sung pred­sta­vil no­vú tech­no­ló­giu pre sní­mač fo­toa­pa­rá­tu, kto­rú za­čne vo svo­jich smar­tfó­noch vy­uží­vať v bu­dú­com ro­ku. Na­zý­va sa Bri­te­cell a sľu­bu­je lep­ší vý­kon sen­zo­ru pri sla­bom os­vet­le­ní. Zá­ro­veň má umož­niť vý­ro­bu ove­ľa ten­ších sen­zo­rov.

Pod­ľa sprá­vy uve­rej­ne­nej na webe Sam Mo­bi­le bu­dú no­vé sen­zo­ry pou­ží­vať pixe­ly men­šie ako 1 mik­rón. Tie by ma­li mať rov­na­kú cit­li­vosť na svet­lo ako 1,12-mik­ro­met­ro­vé pixe­ly v sú­čas­nom 16-me­ga­pixelo­vom mo­du­le. Vo vý­sled­ku tak bu­de sen­zor o 17 % ten­ší, bu­de mať hrúb­ku iba 5 mi­li­met­rov (tie sú­čas­né me­ra­jú 6 mm). Bu­de ho po­tom mož­né vtes­nať do ten­ších te­le­fó­nov. Po­čí­ta sa aj so zvý­še­ním roz­lí­še­nia na 20 Mpx.

- Reklama -

Sam­sung z fo­toa­pa­rá­tu od­strá­nil Bayerov fil­ter, kto­rý spô­so­bu­je, že fo­tog­ra­fia je tmav­šia. Pos­ta­ra­jú sa o to ze­le­né pixe­ly, kto­ré mô­žu blo­ko­vať svet­lo pre­chá­dza­jú­ce cez sní­mač, čím sa má za­brá­niť preexpo­no­va­niu. Pri níz­kej hla­di­ne os­vet­le­nia ten­to fil­ter nie je uži­toč­ný, Sam­sung na­mies­to ne­ho pou­žil RGW fil­ter, kde sú ze­le­né pixe­ly v mriež­ke nah­ra­de­né bie­ly­mi, pre­púš­ťa­jú­ci­mi všet­ko svet­lo. Vý­sled­kom sú po­tom jas­nej­šie fo­tog­ra­fie.

samsung_britecell.jpg

Sam­sung pred­sta­vil aj no­vú tech­no­ló­giu spra­co­va­nia ob­ra­zu, po­dob­nú HDR. Na­zý­va sa Smart WDR. Jej pod­sta­tou je to, že kom­bi­nu­je viac expo­zí­cií da­né­ho ob­jek­tu do jed­né­ho ob­ra­zu. Sním­ky zho­to­ve­né ta­kou­to mul­tiexpo­zí­ciou sú jas­nej­šie a de­tail­nej­šie.

Pod­ľa Sam Mo­bi­le by sa no­vý sen­zor Bri­te­cell mo­hol ob­ja­viť už v nad­chá­dza­jú­cich mo­de­loch Ga­laxy S7 a Ga­laxy S7 Ed­ge. Ich uve­de­nie sa oča­ká­va v ja­nuá­ri ale­bo feb­ruári a prav­de­po­dob­ne bu­dú mať väč­ší dis­plej ako ich 5,1-pal­co­ví pred­chod­co­via.

Článok prebratý od nášho partnerského webu: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.