V ro­ku 2014 bo­la v Ka­li­for­nii za­lo­že­ná spo­loč­nosť Fa­ra­day Fu­tu­re, kto­rá si da­la am­bi­cióz­ny cieľ – chce kon­ku­ro­vať vý­rob­co­vi elek­tro­mo­bi­lov Tes­la. Pr­vý, za­tiaľ ofi­ciál­ne ne­po­me­no­va­ný mo­del elek­tro­mo­bi­lu dos­tup­né­ho všet­kým by sa mal dos­tať do pre­da­ja v ro­ku 2017.

Spo­loč­nosť pril­áka­la do svo­jich slu­žieb už mno­ho exper­tov na elek­tric­ké au­tá vrá­ta­ne nie­koľ­kých bý­va­lých za­mes­tnan­cov Tes­ly. Na zve­rej­ne­nom zoz­na­me ľu­dí, kto­rí pre ňu pra­cu­jú, mož­no náj­sť nap­rík­lad Nic­ka Sam­pso­na, tvor­cu ša­si Mo­de­lu S, Sil­vu Hi­tio­vú, spo­lua­tor­ku vo­zid­la Che­vy Volt, či Por­te­ra Harri­sa, bý­va­lé­ho za­mes­tnan­ca Spa­ceX.

- Reklama -

Pod­ľa niek­to­rých in­for­má­cií má mať ba­té­ria v no­vom elek­tro­mo­bi­le FF o 15 % vy­ššiu špe­ci­fic­kú ener­giu ako 85 kWh ba­té­ria v auto­mo­bi­le Tes­la Mo­del S (te­da zhru­ba 98 kWh) a bu­de zlo­že­ná z jed­not­li­vých člán­kov, kto­ré sa bu­dú dať jed­not­li­vo vy­me­niť, na­vy­še bu­dú od­ol­né pro­ti te­pel­ným úni­kom.

Nie je zná my ani di­zajn au­ta, za­tiaľ je­di­ná zve­rej­ne­ná fo­tog­ra­fia nep­rez­rá­dza ve­ľa. Ide o se­dan, kto­rý tro­chu pri­po­mí­na Mer­ce­des-Benz F 015. FF ho­vo­rí o vy­so­kej ko­nek­ti­vi­te a pok­ro­či­lých tech­no­ló­giách, ale nez­mie­ňu­je sa o auto­nóm­nom ria­de­ní.

Vy­bu­do­vať ús­peš­ný mo­del elek­tro­mo­bi­lu od nu­ly nie je jed­no­du­ché. Svo­je o tom ve­dia aj os­ved­če­né auto­mo­bil­ky. Pri­tom mo­del Fa­ra­day Fu­tu­re sa mu­sí nie­len dos­tať na trh, ale sa na ňom aj udr­žať. Uvi­dí­me, ako si spo­loč­nosť s tou­to ná­roč­nou úlo­hou po­ra­dí.

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.