Lo­go pat­rí me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie pr­vky rep­re­zen­tu­jú­ce kaž­dú spo­loč­nosť. Na to, aby bo­lo ve­ľav­rav­né, mo­der­né a za­ují­ma­vé, je ne­raz ne­vyh­nut­ný je­ho re­di­zajn. Poz­ri­te sa sa­mi, akým spô­so­bom sa me­nil vi­zuál log zná­mych fi­riem v prie­be­hu nie­koľ­kých ro­kov.

LG

Pô­vod­ný ná­zov fir­my bol Gol­dStar. Po 39 ro­koch sa spo­loč­nosť v ro­ku 1997 pre­me­no­va­la na LG. Od to­ho sa od­ví­ja­lo aj lo­go. Drob­nou zme­nou preš­lo na­pos­le­dy po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka.

App­le

Ori­gi­nál­ne lo­go spo­loč­nos­ti App­le z ro­ku 1976 zob­ra­zo­va­lo Isaa­ca Newto­na se­dia­ce­ho pod jab­lo­ňou. Newto­na prá­ve jabl­ko in­špi­ro­va­lo na us­ku­toč­ne­nie je­ho naj­väč­ších ob­ja­vov. Pre­to o rok nes­kôr preš­la spo­loč­nosť na jed­no­duch­šiu ver­ziu v po­do­be nah­ryz­nu­té­ho jabl­ka. Od­hliad­nuc od zme­ny far­by, lo­go os­ta­lo rov­na­ké až dod­nes.

So­ny

Od ro­ku 1957 sa lo­go spo­loč­nos­ti nez­me­ni­lo. Dov­te­dy ním bol čer­ve­ný obdĺžnik s ná­pi­som vnút­ri.

Mic­ro­soft

Lo­go Mic­ro­sof­tu preš­lo po­čet­ný­mi zme­na­mi naj­mä v prie­be­hu 70. a 80. ro­kov. V ro­ku 2012 sa zme­ni­lo na­pos­le­dy, a to pri príl­eži­tos­ti vy­da­nia no­vé­ho Win­dows 8.

Goog­le

Ani Goog­le v strie­da­ní log ne­zaos­tá­val. Za re­la­tív­ne krát­ky čas vy­strie­dal nie­koľ­ko vi­zuá­lov, ale s men­ší­mi ob­me­na­mi. Lo­go sa to­tiž sna­žil v prie­be­hu ro­kov čo naj­viac zjed­no­du­šiť.

Fi­re­fox

Vy­hľa­dá­vač Fi­re­fox me­nil svo­je lo­go len ne­patr­ne.

Sam­sung

Sku­toč­nosť, že ide o ju­ho­kó­rej­skú spo­loč­nosť, bo­lo vi­dieť na pr­vý poh­ľad z pô­vod­né­ho lo­ga. Až po 30 ro­koch sa na lo­gu ob­ja­vil ná­zov spo­loč­nos­ti pí­sa­ný la­tin­kou. V ro­koch 1980 – 1992 pou­ží­va­la spo­loč­nosť do­kon­ca dve lo­gá.

No­kia

Lo­gá spo­loč­nos­ti No­kia preš­li vý­raz­ný­mi zme­na­mi. Z to­ho pô­vod­né­ho si No­kia vô­bec nič ne­po­ne­cha­la.

Mo­to­ro­la

Po­dob­ne ako v prí­pa­de So­ny aj tu sa ori­gi­nál­ny vi­zuál lo­ga vý­raz­ne lí­šil od to­ho ak­tuál­ne­ho.

HTC

Fir­ma HTC pre­me­ni­la svo­je lo­go len trik­rát.

Ca­non

Tak ako LG aj Ca­non vo svo­jich za­čiat­koch pô­so­bil pod úpl­ne iným me­nom. Ver­zia lo­ga z ro­ku 1956 ma­la naj­bliž­šie k tej sú­čas­nej.

zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  Tim Cook na večeri s Ivankou Trump?
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.