Po bio­nic­kých klo­ka­noch, po­hyb­li­vých slo­ních cho­bo­toch, fa­loš­ných tuč­nia­koch priš­li na rad ume­lé mrav­ce.

Ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Fes­to sa po­da­ri­lo vy­vi­núť ro­bo­tic­kých mrav­cov Bio­ni­cANTs, kto­rí ve­dia spo­lup­ra­co­vať na pl­ne­ní úloh po­dob­ným spô­so­bom ako sku­toč­né mrav­ce. Vy­uží­va­jú na to kom­plexné al­go­rit­my. Mrav­ce sú vy­ba­ve­né sen­zor­mi a ste­reo­ka­me­ra­mi, vďa­ka kto­rým zís­ka­va­jú in­for­má­cie o svo­jom oko­lí. Vzá­jom­ne ko­mu­ni­ku­jú po­mo­cou bez­drô­to­vej sie­te, tak­že na­priek to­mu, že kaž­dý mra­vec je auto­nóm­ny, ich po­hy­by a ak­cie sú za­kaž­dým v sú­la­de s pri­már­nym cie­ľom ce­lej sku­pi­ny.

- Reklama -

Plas­to­vé te­lo mrav­cov tla­čí 3D tla­čia­reň, kým no­hy a hry­zad­lá sú z ke­ra­mi­ky. Kaž­dý z mrav­cov me­ria prib­liž­ne 13,5 cm a do­bí­ja sa pros­tred­níc­tvom vlas­tných an­tén. Cie­ľom spo­loč­nos­ti Fes­to je sna­ha o vy­tvo­re­nie schop­ných me­cha­niz­mov, kto­ré by bo­li pre­po­je­né ko­lek­tív­nou in­te­li­gen­ciou a moh­li by tak vy­ko­ná­vať kom­plexné úlo­hy (od sta­vi­teľ­stva až po zá­chra­nár­ske prá­ce) spo­loč­ne.


Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.