Zruč­nosť ro­bo­tov sa us­ta­vič­ne zdo­ko­na­ľu­je. To mô­že mať v bu­dúc­nos­ti za nás­le­dok úpl­né prev­za­tie ľud­skej zod­po­ved­nos­ti v rám­ci is­tých pra­cov­ných po­zí­cií ro­bot­mi.

Po ro­bo­tic­kom ku­chá­ro­vi, chi­rur­go­vi či zá­chra­ná­ro­vi sa ob­ja­vil ro­bot-mu­rár, kto­rý do­ká­že pos­ta­viť dom za neu­ve­ri­teľ­ne krát­ky čas – za dva dni. Zos­tro­jil ho aus­trál­sky in­ži­nier Marc Pi­vac. Ro­bo­ta po­me­no­val Ha­drián pod­ľa rím­ske­ho ci­sá­ra, kto­rý dal pos­ta­viť Ha­driá­nov val vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Ha­drián si so stav­bou do­mu po­ra­dí sku­toč­ne ľah­ko. Sta­čí mu nah­rať 3D plán bu­do­vy v niek­to­rom for­má­te CAD, kto­rým sa ria­di ce­lý čas. Sám si vy­po­čí­ta po­lo­hu kaž­dej teh­ly, na­re­že si ju pod­ľa pot­re­by a pos­tup­ne kla­die na se­ba. Do­kon­ca ne­chá pries­tor aj na pot­ru­bie či káb­le. Ta­kým­to spô­so­bom do­ká­že po­lo­žiť prib­liž­ne ti­síc te­hál za ho­di­nu, vy­chá­dza to te­da na 3-4 se­kun­dy na jed­nu teh­lu. Keď­že je schop­ný pra­co­vať až 24 ho­dín den­ne, za rok by ta­kým­to tem­pom pos­ta­viť až 150 do­mov. A to je už čo po­ve­dať.

In­špi­rá­ciou pre Pi­va­ca sa sta­la krí­za mu­rá­rov v Per­the v ro­ku 2005. „Ne­má­me nič pro­ti mu­rá­rom. Prob­lém je, že ich prie­mer­ný vek ras­tie a je zlo­ži­té do toh­to prie­mys­lu pril­ákať mla­dých,“ vy­svet­ľu­je. „Ľudia klád­li teh­ly ruč­ne prib­liž­ne 6000 ro­kov a od čias prie­my­sel­nej re­vo­lú­cie sa ten­to pro­ces sna­ži­li za­uto­ma­ti­zo­vať. Na­chá­dza­me sa v tech­nic­kom bo­de, kde nás tech­no­ló­gia po­su­nu­la na úro­veň, keď je to ko­neč­ne mož­né,“ do­dá­va Pi­vac.

Ro­bo­tic­ký mu­rár Ha­drián má za se­bou de­sať­roč­ný vý­voj, no stá­le je na ňom čo zlep­šo­vať. Do pro­ce­su dis­tri­bú­cie by sa mal dos­tať naj­prv v zá­pad­nej Aus­trá­lii a nás­led­ne by sa mo­hol roz­ší­riť do ce­lé­ho sve­ta.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.