Na kon­fe­ren­cii Ga­laxy Un­pac­ked 2015, kto­rá sa us­ku­toč­ní už 13. augus­ta, sa chys­tá Sam­sung pred­sta­viť svo­je dve no­vin­ky – Ga­laxy No­te 5 a Ga­laxy S6 Ed­ge Plus. No­vé vlaj­ko­vé lo­de sa roz­ho­dol uviesť o čo­si skôr ako zvy­čaj­ne. Prí­či­nou je zrej­me oča­ká­va­ný prí­chod no­vých mo­de­lov iP­ho­nu od kon­ku­ren­čné­ho App­lu.

Samsung Galaxy Note 5 a Galaxy S6 Edge Plus

Na webe sa ob­ja­vi­li ofi­ciál­ne in­for­má­cie a nie­koľ­ko fo­tog­ra­fií pre­zen­tač­ných ren­de­rov, zho­to­ve­ných pod­ľa reál­ne­ho vzhľa­du no­vi­niek od Sam­sun­gu.

Uve­rej­nil ich spo­ľah­li­vý zdroj, is­tý Evan Blass, zná­my aj pod pre­zýv­kou @ev­leaks.

Tab­le­to­fón Ga­laxy No­te 5 by mal byť vy­ba­ve­ný osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exynos 7420 s ty­pic­kou ar­chi­tek­tú­rou big.LITT­LE, 5,6-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 2560 × 1440, 4 GB RAM, 32 GB pa­mä­ťou, 16 Mpx fo­toa­pa­rá­tom a pred­nou 5 Mpx ka­me­rou.

Chý­bať mu však bu­de pod­po­ra kar­ty mic­roSD. Ope­rač­ným sys­té­mom bu­de An­droid Lolli­pop vo ver­zii 5.1.1.

Kým pre No­te 5 bu­de do­mi­nan­tným pr­vkom pe­ro, pre Ed­ge Plus to bu­de za­kri­ve­ný dis­plej. Obe za­ria­de­nia ne­bu­dú dis­po­no­vať vy­me­ni­teľ­ným za­dným kry­tom ani vy­me­ni­teľ­nou ba­té­riou.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Video: Takto Samsung pred piatimi rokmi trolloval Apple
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.