Aj vy pat­rí­te k tým zá­bud­liv­com, kto­rí si ne­ve­dia spo­me­núť na to, kde po­lo­ži­li kľú­če od do­mu či au­ta? Za­kaž­dým, keď má­te na­po­náh­lo, va­ša pe­ňa­žen­ke sa vám jed­no­du­cho skry­je? Po­dob­né si­tuácie, ako sú tie­to, viac ne­mu­sí­te zná­šať. No­vin­ka v po­do­be na­bí­ja­teľ­né­ho štít­ku vám vďa­ka GPS a GSM ozná­mi pres­nú po­lo­hu, kde sa va­mi hľa­da­ná vec na­chá­dza.

Na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na le­pia­ci ští­tok Trac­ker­Pad plas­to­vý že­tón vo veľ­kos­ti min­ce. Ob­sa­hu­je aku­mu­lá­tor, kto­rý po bez­drô­to­vom na­bi­tí vy­dr­ží v pre­vádz­ke ce­lý týž­deň. GPS mo­dul zbie­ra in­for­má­cie o po­lo­he pred­me­tu, na kto­rom je ští­tok pri­chy­te­ný a nás­led­ne ich od­osie­la pros­tred­níc­tvom za­bu­do­va­nej SIM kar­ty na server. Dos­ta­ne­te sa k nim hneď cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu.

Kaž­dý ští­tok je kvô­li rých­lej re­gis­trá­cii ozna­če­ný QR kó­dom. Kre­dit SIM ka­riet nie je pot­reb­né sle­do­vať ani do­bí­jať, keď­že fun­gu­je na prin­cí­pe pred­pla­ten­ky s roa­min­gom po ce­lom sve­te. Trac­ker­Pad mô­že­te umies­tniť kde­koľ­vek chce­te, či už na bi­cy­kel, auto, ba aj na obo­jok váš­ho psa.

Ok­rem vy­hľa­dá­va­cej fun­kcii fun­gu­je Trac­ker­Pad aj v re­ži­me vir­tuál­ne­ho op­lo­te­nia, čo zna­me­ná, že v prí­pa­de, ak vám štít­kom ozna­če­ný pred­met niek­to vez­me a prek­ro­čí s ním va­mi vy­me­dze­né hra­ni­ce, mo­bil­ný te­le­fón vás o tej­to sku­toč­nos­ti upo­ve­do­mí.

V sú­čas­nos­ti sa po­kú­ša­jú lon­dýn­ski vý­vo­já­ri na svoj vy­ná­lez vy­zbie­rať fi­nan­cie pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Kic­kstar­ter. Za 30 li­bier mô­že­te zís­kať bez­drô­to­vú na­bí­jač­ku, dvo­ji­cu sto­pár­skych štít­kov a ap­li­ká­ciu na sle­do­va­nie ich po­hy­bu.

zdroj: itnews.sk

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.