Kon­tro­verz­ný Uber če­lí vo via­ce­rých kra­ji­nách sve­ta od­po­ru zo stra­ny taxis­lu­žieb, ako aj ob­vi­ne­niam z po­dlie­za­nia cien, ob­chá­dzania mies­tnych zá­ko­nov o li­cen­ciách, či sys­te­ma­tic­ké­ho po­hy­bu na hra­ne zá­ko­na. Na­priek všet­ké­mu má na svo­jom kon­te pr­vé európ­ske ví­ťaz­stvo. Brit­ský naj­vyš­ší súd mi­nu­lý týž­deň roz­ho­dol, že smar­tfó­no­vá ap­li­ká­cia taxis­luž­by Uber ne­po­ru­šu­je ni­ja­ký zá­kon a jej čin­nosť je le­gál­na.

Spo­loč­nosť Uber je zná­ma tým, že umož­ňu­je svo­jim zá­kaz­ní­kom ob­jed­nať si prep­ra­vu cez smar­tfó­no­vú ap­li­ká­ciu a po­mo­cou nej aj za­pla­tiť. Zá­ro­veň šo­fé­rom pos­ky­tu­je mož­nosť vy­po­čí­tať si pros­tred­níc­tvom nej ce­nu prep­rav­né­ho. Na súd vo Veľ­kej Bri­tá­nii pre­to priš­la po­žia­dav­ka pre­šet­riť, či da­ná tech­no­ló­gia ne­po­ru­šu­je zá­kon, kto­rý za­ka­zu­je pou­ží­va­nie taxamet­rov pri súk­rom­ne pre­na­ja­tých vo­zid­lách v Lon­dý­ne. Súd na­ko­niec roz­ho­dol, že ap­li­ká­cia Uber ne­mô­že byť po­va­žo­va­ná za taxame­ter, a pre­to nie je ne­le­gál­na.

„Taxame­ter… nie je za­ria­de­nie, kto­ré dos­tá­va sig­nál GPS po­čas ces­ty a po­sie­la úda­je GPS na server umies­tne­ný mi­mo vo­zid­la, kto­rý vy­po­čí­ta ce­nu prep­ra­vy… a tú­to in­for­má­ciu po­sie­la späť na za­ria­de­nie v aute,“ vy­svet­lil sud­ca Dun­can Ouse­ley.

Prečítajte si tiež  Jediný tweet spravil muža miliardárom, stal sa spolumajiteľom Uberu
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.