Mož­no ste už za­chy­ti­li in­for­má­ciu, že čos­ko­ro sa pok­ry­tie taxis­luž­bou fir­my Uber, v sú­čas­nos­ti za­rá­ba­jú­cou viac ako 37 mi­liárd eur, roz­ší­ri aj na úze­mie Bra­tis­la­vy a jej oko­lia. Nej­de však o oby­čaj­nú taxis­luž­bu, na akú ste zvyk­nu­tí.

Všet­ko to za­ča­lo v ja­nuá­ri 2010, ke­dy sa na Twit­te­ri ob­ja­vil za­ují­ma­vý od­kaz od vte­dy eš­te nez­ná­mej spo­loč­nos­ti Uber. „Hľa­dám pro­duk­to­vé­ho ma­na­žé­ra pre služ­bu za­me­ra­nú na kon­krét­nu ob­lasť. Za­tiaľ nes­pus­te­ná, spra­vod­li­vá a jej sú­čas­ťou sú dô­le­ži­tí ľu­dia – ne­ja­ké návr­hy?“ na­pí­sal na so­ciál­nu sieť Tra­vis Ka­la­nick, je­den z dvoch za­kla­da­te­ľov Ube­ru.

Je­ho vý­zvu si vši­mol is­tý Ame­ri­čan me­nom Ryan Gra­ves, kto­rý mu od­pí­sal len: „za­mes­tnaj ma :)“. Vte­dy eš­te ne­tu­šil, že po pia­tich ro­koch je­ho po­diel vo fir­me Uber do­siah­ne hod­no­tu 1,3 mi­liar­dy eur.

Vý­sled­kom spo­lup­rá­ce za­kla­da­te­ľov spo­loč­nos­ti Ka­la­nic­ka a Cam­pa a ich ofi­ciál­ne pr­vé­ho za­mes­tnan­ca Gra­ve­sa sa sta­la re­vo­luč­ná taxi ap­li­ká­cia, kto­rá jej uží­va­te­ľom ušet­rí nie­len čas, ale aj pe­nia­ze. Jed­no­du­cho do nej za­dá­te mies­to od­kiaľ a kam chce­te ces­to­vať. Za krát­ku do­bu sa vám oz­ve dos­tup­ný taxikár a od­ve­zie vás na po­ža­do­va­né mies­to. Pla­tiť bu­de môcť iba kre­dit­nou kar­tou a za spros­tred­ko­va­nie služ­by si Uber za­úč­tu­je 20% z ce­ny od­vo­zu.

Po­čas pr­vé­ho ro­ka za­stá­val Gra­ves post sa­mot­né­ho ria­di­te­ľa Ube­ru, nás­led­ne sa stal ve­dú­cou oso­bou glo­bál­nych ope­rá­cií. Je­ho zá­slu­hou sa vplyv spo­loč­nos­ti roz­ší­ril aj mi­mo Spo­je­ných štá­tov a dnes tú­to taxi ap­li­ká­ciu vy­uží­va­jú ľu­dia v 55 kra­ji­nách sve­ta.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Súd rozhodol: Činnosť Uberu v Londýne je legálna
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.