Pod­ľa niek­to­rých štú­dií sa ľu­dia cí­tia čo­raz viac una­ve­ní. Mô­že za to mo­der­ný ži­vot­ný št­ýl – má­lo po­hy­bu na čer­stvom vzdu­chu, pri­ve­ľa ča­su strá­ve­né­ho pred ob­ra­zov­ka­mi (te­le­ví­zo­ra, po­čí­ta­ča). No­vé za­ria­de­nie z ra­du wearab­les má po­môcť rie­šiť prá­ve ten­to prob­lém. Je­ho cie­ľom je to­tiž up­ra­viť a skva­lit­niť náš spá­nok.

ayo_2.jpeg

- Reklama -

Oku­lia­re Ayo sa sí­ce po­do­ba­jú na bež­né oku­lia­re (a tak tro­chu pri­po­mí­na­jú Goog­le Glass), ale ma­jú inú úlo­hu. Za pou­ži­tia mod­ré­ho svet­la špe­ciál­nej frek­ven­cie, kto­ré za­sta­ví pro­duk­ciu me­la­to­ní­nu (hor­mó­nu vy­vo­lá­va­jú­ce­ho spá­nok) v moz­gu, ma­jú zvý­šiť hla­di­nu ener­gie v te­le.

Spo­lut­vor­ca oku­lia­rov Alek­san­dar Di­mit­rov tvr­dí, že ak si oku­lia­re Ayo za­lo­ží­te na 20 mi­nút nie­koľ­kok­rát den­ne, dos­ta­nú vás späť do rov­no­vá­hy a kaž­do­den­né­ho ryt­mu, do­da­jú ener­giu a na­vy­še vám po­mô­žu aj zla­diť váš rozvrh spán­ku s par­tne­rom, na per­so­na­li­zá­ciu tre­ba stiah­nuť bez­plat­nú ap­li­ká­ciu.

ayo_schema.png

Pri tvor­be toh­to gad­ge­tu sa vy­chá­dza­lo z poz­nat­kov chro­no­bio­ló­gie, štú­dia prí­rod­ných ryt­mov te­la. Uká­za­lo sa, že tie­to ryt­my sú čias­toč­ne ria­de­né svet­lom, kon­krét­ne mod­rým svet­lom, kto­ré Ayo vy­ža­ru­je. Ur­či­té čas­ti mod­ré­ho sve­tel­né­ho spek­tra za­sta­via tvor­bu me­la­to­ní­nu, a tak sa cí­ti­me ču­lej­ší a me­nej os­pa­lí. Prav­da, na ove­re­nie účin­kov oku­lia­rov bu­de pot­reb­né eš­te dôk­lad­né tes­to­va­nie.

 

Na tr­hu je aj iné za­ria­de­nie s po­dob­nou tech­no­ló­giou. Vo­lá sa Re-Ti­mer a je­ho úlo­hou je po­môcť ľu­ďom pre­ko­ná­vať prob­lé­my vzni­ka­jú­ce ča­so­vým po­su­nom pri ces­to­va­ní. Re-Ti­mer tro­chu pri­po­mí­na ly­žiarske oku­lia­re a kú­piť si ho mož­no za 299 do­lá­rov. Na kú­pu Ayo so štíh­ly­mi lí­nia­mi a mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom pos­ta­čí 169 do­lá­rov. Tá­to po­nu­ka však pla­tí len pre pre­dob­jed­náv­ky na por­tá­liIn­die­go­go, pred­pok­la­da­ná ma­loob­chod­ná ce­na je ta­kis­to 299 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v de­cem­bri 2015.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.