Pod­ľa sprá­vy uve­rej­ne­nej ne­dáv­no v ju­ho­kó­rej­ských mé­diách sa vraj Sam­sung bu­de sna­žiť uviesť na trh svoj no­vý špič­ko­vý mo­del smar­tfó­nu už kon­com toh­to ro­ka.

Ju­ho­kó­rej­ský server Newsis ci­tu­je oboz­ná­me­né zdro­je, pod­ľa kto­rých Sam­sung za­čal prá­ce na smar­tfó­ne Ga­laxy S7 dva až tri me­sia­ce pred plá­no­va­ným ter­mí­nom, aby ho mo­hol uviesť na trh do kon­ca ro­ka 2015. Ak sa tá­to zvesť uká­že ako prav­di­vá, Sam­sung by uvie­dol dve ite­rá­cie Ga­laxy S v rov­na­kom ro­ku.

- Reklama -

No pod­ľa nov­ších in­for­má­cií po­chá­dza­jú­cich od ano­nym­né­ho zdro­ja z mar­ke­tin­go­vé­ho od­de­le­nia Sam­sun­gu spo­loč­nosť neu­ve­die Ga­laxy S7 v tom­to ro­ku. Vzhľa­dom na to, že vý­rob­ný cyk­lus Sam­sun­gu tr­vá zvy­čaj­ne 12 me­sia­cov, je prav­de­po­dob­né, že iš­lo o fá­mu.

Vý­rob­ca sa vy­jad­ril, že po­su­nul vý­voj na skor­ší ter­mín, aby lep­šie rea­go­val na kon­ku­renč­ný rad App­le iP­ho­ne 6S. Ok­rem Ga­laxy S7 a Ga­laxy No­te 5 vraj Sam­sung chys­tá aj väč­šiu ver­ziu S6, naz­va­nú Ga­laxy S6 ed­ge Plus.

A čo by ma­li no­vin­ky od Sam­sun­gu pri­niesť? Pri Ga­laxy No­te 5, kto­rý by mal byť pred­sta­ve­ný v sep­tem­bri na vý­sta­ve IFA, sa oča­ká­va­jú špič­ko­vé fun­kcie, 2K (mož­no aj 4K) dis­plej, veľ­ká ba­té­ria, vý­kon­ný pro­ce­sor, prav­de­po­dob­ne z ra­du Exynos 7422, ko­nek­ti­vi­ta USB-C a fo­toa­pa­rát s pô­so­bi­vý­mi pa­ra­met­ra­mi na pred­nej a za­dnej stra­ne.

Po­kiaľ ide o Ga­laxy S7, je eš­te pris­ko­ro na špe­ku­lá­cie. Ho­ci my­šlien­ka, že by Sam­sung vy­dal dve vlaj­ko­vé lo­de v rov­na­kom ro­ku, je vzru­šu­jú­ca, zrej­me sa tak nes­ta­ne.

zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.