Expe­ri­men­to­va­nie pros­tred­níc­tvom 3D tla­čiar­ni za­ží­va v dneš­nej do­be „boom“. Ho­lan­dský star­tup MX3D chce svo­jím po­ku­som po­su­núť le­vel toh­to spô­so­bu tla­če­nia opäť o nie­čo vy­ššie. Roz­hod­li sa to­tiž pos­ta­viť po­mo­cou 3D tla­čiar­ne ko­vo­vý most.

Aby ce­lý pro­ces pre­be­hol čo naj­efek­tív­nej­šie, most by ma­li tla­čiť ro­bo­ti pria­mo na mies­te, kde bu­de stáť. Po­čas sa­mot­nej vý­ro­by konštruk­cie mos­ta by sa ma­li ro­bo­tic­ké ra­me­ná tla­čiar­ní pre­sú­vať po­nad ka­nál po ok­ra­joch už vy­tla­če­né­ho mos­ta. Pri po­hy­be vpred by tak v pod­sta­te ma­li vy­rá­bať vlas­tnú nos­nú konštruk­ciu.

Špe­ciál­ne navr­hnu­té ro­bo­tic­ké ra­me­ná fun­gu­jú na prin­cí­pe za­hrie­va­nia ko­vu na 1500 stup­ňov Cel­zia. Do­siah­nu tak dôk­lad­né zva­re­nie oce­ľo­vej konštruk­cie, pri­čom pri navr­ho­va­ní vzhľa­du mos­ta im bu­de po­má­hať po­čí­ta­čo­vý prog­ram.
„Zá­klad­ný prin­cíp je veľ­mi jed­no­du­chý. Spo­ji­li sme zdo­ko­na­le­nú zvá­rač­ku s prie­my­sel­ným ro­bo­tic­kým ra­me­nom,“ opí­sal me­chan­izmus pro­jek­tant mos­ta Jo­ris Laar­man.

Rov­no­men­ná tla­čia­reň MX3D vy­uží­va zvá­ra­ciu trys­ku, kto­rá na­ná­ša roz­ta­ve­ný kov po ma­lých vrstvách, tak­že ma­te­riál stí­ha pop­ri­tom za­sy­chať, po­dob­ne ako ter­mop­las­tic­ká hmo­ta. Na roz­diel od nej sa však vy­zna­ču­je vy­so­kou pev­nos­ťou. Stro­já­ren­ský star­tup tiež vo svo­jom ko­mu­ni­ké uvie­dol, že plá­no­va­ný pro­jekt by chcel od­štar­to­vať v sep­tem­bri toh­to ro­ka.

zdroj:itnews.sk

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.