Net­ra­dič­ným spô­so­bom sa roz­hod­la švéd­ska spo­loč­nosť IKEA spro­pa­go­vať no­vú ko­lek­ciu bez­drô­to­vých na­bí­ja­čiek pre mo­bil­né te­le­fó­ny.

Muž vo vi­deu sa vr­hne z vy­vý­še­né­ho mies­ta (61 m) strmhlav do­lu bez aké­ho­koľ­vek is­te­nia. Prin­cíp ta­ké­ho­to „bez­drô­to­vé­ho“ bun­gee jum­pin­gu je za­lo­že­ný po­dob­ne ako fun­go­va­nie no­vých na­bí­ja­čiek na pô­so­be­ní mag­ne­tic­ké­ho po­ľa. Prá­ve pô­so­be­nie mag­ne­tov za­prí­či­ní za­sta­ve­nie mu­ža v is­tej vý­ške a je­ho nás­led­né vy­stre­le­nie na­hor.

- Reklama -

Aj keď ide o fa­loš­né vi­deo a za­tiaľ bun­gee jum­ping bez la­na nie je reál­ny, rek­la­ma je to vy­da­re­ná.

zdroj: itnews.sk

 

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.