Zru­ba pred me­sia­com sme vás in­for­mo­va­li o tom, že auto­mo­bil­ka Lexus pra­cu­je na vlas­tnom le­vi­tu­jú­com ho­ver­boar­de. Ten­tok­rát mô­že­te do ino­va­tív­ne­ho pro­jek­tu na­zrieť eš­te hlb­šie. Spo­loč­nosť to­tiž zve­rej­ni­la vi­deo za­chy­tá­va­jú­ce vý­voj vzná­ša­jú­ce­ho skej­tbor­du, je­ho vý­rob­ný pro­ces, ako aj tes­to­va­nie pr­vých pro­to­ty­pov. A to všet­ko v prie­be­hu 403 dní.

 

- Reklama -

Na ho­ver­boar­de Sli­de spo­lup­ra­cu­je auto­mo­bil­ka Lexus s ne­mec­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi FW Dres­den a evi­co GmbH. Ofi­ciál­ne bol Sli­de pred­sta­ve­ný v no­vom ho­ver­par­ku ne­ďa­le­ko Bar­ce­lo­ny, kto­rý bol vy­bu­do­va­ný prá­ve pre fu­tu­ris­tic­ké vzná­šad­lá, fun­gu­jú­ce na prin­cí­pe mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cie.

lexus.jpg

To, že sa ho­ver­board Sli­de mô­že vzná­šať, mu umož­ňu­jú dva zá­sob­ní­ky s te­ku­tým du­sí­kom, kto­ré ochla­dzu­jú su­per­vo­di­če na -197 °C. K mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cii do­chá­dza po prib­lí­že­ní k sil­ným mag­ne­tom umies­tne­ný­mi pod povr­chom drá­hy. Ok­rem iné­ho je mož­né na vzná­šad­le v ho­ver­par­ku jaz­diť aj po vo­de.

lexus_voda.jpg

Ho­ver­board Sli­de s roz­mer­mi 92 x 22 x 9 cm vá­ži 11,5 kg, no na dru­hú stra­nu une­sie až 200 kg. Zá­ujem o ten­to net­ra­dič­ný dop­rav­ný pros­trie­dok auto­mo­bil­ka vy­uži­la aj na pred­sta­ve­nie no­vé­ho vo­zid­la Lexus RC F, kto­ré ho­ver­board vo vi­deu de­monštra­tív­ne pre­le­tel.

 

Ke­dy bu­de ho­ver­board Sli­de reál­ne aj na pre­daj za­tiaľ zná­me nie je.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.