Sam­sung na po­du­ja­tí v Hon­gkon­gu pred­sta­vil pr­vý tran­spa­rent­ný 55-pal­co­vý dis­plej OLED, ako aj zr­kad­lo­vý pa­nel OLED. Oba dis­ple­je spo­lup­ra­cu­jú s tech­no­ló­giou Real­Sen­se od In­te­lu. Zr­kad­lo­vý dis­plej vy­uží­va 3D tech­no­ló­giu In­te­lu na vy­tvo­re­nie „vir­tuál­nej skú­šob­nej ka­bín­ky“. Ka­me­ra sní­ma, kde sa člo­vek na­chá­dza, a vy­kres­lí skú­ša­né ob­le­če­nie či šper­ky na dis­ple­ji v správ­nom poh­ľa­de, aby to vy­ze­ra­lo tak, že skú­ša­jú­ci ich má na se­be.

Zr­kad­lo­vý pa­nel OLED má od­ra­zi­vosť na úrov­ni 75 %, čo je pod­ľa Sam­sun­gu „pri­naj­men­šom o 50 % viac“, ako má zr­kad­lo­vý dis­plej LCD, kto­rý je v sú­čas­nos­ti na tr­hu. Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť tvr­dí, že no­vé dis­ple­je OLED ma­jú aj lep­ší kon­trast­ný po­mer ako zr­kad­lo­vé LCD (viac ako 100 000:1 op­ro­ti 4000:1) a lep­šia je aj ich la­ten­cia (me­nej ako 1 ms op­ro­ti 8 ms).

Prie­hľad­ný dis­plej OLED ta­kis­to ne­chá­va za se­bou exis­tu­jú­ce mo­de­ly LCD. Je to­tiž tran­spa­ren­tnej­ší – ne­chá­va prejsť 40 % svet­la, za­tiaľ čo pri dneš­ných prie­hľad­ných LCD je tá­to hod­no­ta len 10 %. Op­ro­ti kon­ku­ren­čným dis­ple­jom má aj vy­šší fa­reb­ný ga­mut a lep­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly. Sa­moz­rej­me, dis­ple­je OLED ne­pot­re­bu­jú ani pod­svie­te­nie.

zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  iPhone 15 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra: Tieto rendery vám ukážu očakávaný rozdiel
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.