Čín­ska spo­loč­nosť Vi­vo pred­sta­vi­la no­vin­ku v po­do­be te­le­fó­nu X5 Pro. Ide o je­den z pr­vých smar­tfó­nov, kto­rý k iden­ti­fi­ká­cii vy­uží­va sní­mač oč­nej dú­hov­ky. Sku­toč­ne pôj­de o spo­ľah­li­vej­šiu me­tó­du než sní­ma­nie od­tlač­ku prs­ta?

Pred­nos­ťou Vi­vo X5 Pro by mal byť prá­ve je­ho pred­ný fo­toa­pa­rát. Na­priek to­mu, že má na­tív­ne roz­lí­še­nie – „len“ 8 Mpx, fot­ky do­ká­že inter­po­lo­vať až do roz­lí­še­nia 32 Mpx. Za­dný fo­toa­pa­rát má 13 Mpx sen­zor s auto­ma­tic­ký za­os­tro­va­ním pros­tred­níc­tvom fá­zo­vej de­tek­cii na­mies­to ob­vyk­lé­ho kon­tras­tné­ho os­tre­nia. Te­le­fón je schop­ný na­tá­čať 4K vi­deo a má jed­nu LED­ku. Keď­že z te­le­fó­nu vy­čnie­va po­dob­ne ako iP­ho­ne, op­ti­ka so sve­tel­nos­ťou f/2.0 je chrá­ne­ná za­fí­ro­vým sklom.

Sklom Go­ril­la Glass je po­tiah­nu­tá pred­ná aj za­dná stra­na te­le­fó­nu. Bo­ky sú z ko­vu a sú za­ob­le­né. Hrúb­ka do­sa­hu­je 6,4 mm, uh­lo­prieč­ka dis­ple­ja ty­pu Su­per AMO­LED má 5,2 pal­cov a po­nú­ka roz­lí­še­nie 1080 x 1920 px.

Te­le­fón v se­be uk­rý­va osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 615 (4× 1,7 GHz + 4× 1 GHz Cor­tex-A53) s pod­po­rou 64 bi­tov, 2 GB RAM, ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 2300 mAh, 16 GB úlo­žis­ko a slot pre mic­roSD. Ne­chý­ba ani pod­po­ra LTE a mies­to na dve SIM kar­ty.

Pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom te­le­fó­nu je Fun­touch OS 2.1 za­lo­že­ný na An­droi­de 5.0. Bu­de sa pre­dá­vať od 443 USD.

 

Zdroj: itnews.sk
Prečítajte si tiež  Zákazníci spoločností Apple, Huawei a Xiaomi sú najspokojnejší so svojim smartfónom. Samsung sa výrazne prepadol
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.