Uto­rok 11. sep­tem­bra 2001 – dá­tum, kto­rý sa za­pí­sal do his­tó­rie USA čier­nym pís­mom. Strach, zú­fal­stvo a bez­moc­nosť, kto­rú v ten­to deň pre­ží­va­li ľu­dia, na­chá­dza­jú­ci sa vo Sve­to­vom ob­chod­nom cen­tre v New Yor­ku, mô­že­te po­cí­tiť aj vy. Ob­ja­vi­la sa to­tiž kon­tro­ver­zná vir­tuál­na hra, kto­rá vás ako jed­nu z obe­tí tra­gé­die, pre­ne­sie 14 ro­kov do­za­du, kon­krét­ne na 101. pos­chodie jed­nej z bu­dov sláv­nych Dvo­ji­čiek.

Hra s náz­vom [08:46], čo je pres­ný čas ná­ra­zu le­tu 11 Ame­ric­kých aero­lí­nií do se­ver­nej ve­že Sve­to­vé­ho ob­chod­né­ho cen­tra, je zos­ta­ve­ná pre head­set vir­tuál­nej reali­ty Ocu­lus Rift a je dos­tup­ná úpl­ne za­dar­mo v Ocu­lus Sha­re od 11. sep­tem­bra 2015.

- Reklama -

Kon­tro­ver­znú hru vy­tvá­ra­lo po­čas troch me­sia­cov šesť štu­den­tov fran­cúz­skej uni­ver­zi­ty, za­obe­ra­jú­cich sa vý­vo­jom po­čí­ta­čo­vých hier a inter­ak­tív­nych mé­dií. Pod­kla­dom na reali­zá­ciu hry sa sta­li roz­ho­vo­ry so za­chrá­ne­ný­mi účas­tník­mi, člán­ky z mé­dií i ofi­ciál­ne pô­do­ry­sy oboch bu­dov, vďa­ka čo­mu hra po­nú­ka realis­tic­ký náh­ľad na tú­to uda­losť. „Chce­li sme ľu­ďom lep­šie uká­zať, ako vy­ze­ral oby­čaj­ný pra­cov­ný deň obe­tí, kto­rým sa stal 11. sep­tem­ber 2001 osud­ným dňom,” vy­svet­ľu­jú tvor­co­via.

…všet­ky vý­cho­dy z bu­do­vy sú za­blo­ko­va­né a na vás os­tá­va len roz­hod­nu­tie, či sa zrú­ti­te do tmy ale­bo sko­čí­te z ok­na…

 

Článok prebratý od nášho partnera: itnews.sk

 

 

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here