Slováci sa musia pripraviť na veľkú zmenu v oblasti poisťovníctva. Ako totiž informuje denník Pravda, Národná banka Slovenska (ďalej NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poistnej činnosti známej spoločnosti NOVIS. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť ešte 5. júna 2023.

Práve od tohto dňa už NOVIS nemôže vykonávať poistnú činnosť s výnimkou činností, ktoré sú podľa NBS nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. V praxi to znamená, že táto firma prišla o možnosť uzatvárať nové poistné zmluvy. NBS klientov ubezpečuje, že odňatie povolenia nebude mať vplyv na trvanie poistných zmlúv.

Poistenci majú nárok na vyplatenie poistného plnenia, ktoré vyplýva z ich poistného krytia. To bude trvať až do začiatku likvidácie Novisu. Ďalším krokom zo strany NBS bude podanie návrhu na súd na zrušenie a tiež začiatok likvidácie. Najskôr však musí byť vymenovaný likvidátor. Účelom samotnej likvidácie má byť uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov.

Úlohou likvidátora bude potom oznámiť všetky skutočnosti klientom Novisu na Slovensku ale aj v zahraničí, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré majú voči tejto spoločnosti. To, ako budú vyzerať prihlášky a kedy ich bude treba vyplniť, bude likvidátor špecifikovať.

NBS nie je oprávnená hodnotiť priebeh likvidácie ani posudzovať platnosť, či trvanie jednotlivých poistných zmlúv, ako ani nároky klientov vyplývajúce z poistných zmlúv. V prípade, že nedôjde k zhode medzi likvidátorom a klientom v otázke trvania/platnosti zmluvy alebo výške nároku, je o týchto otázkach príslušný rozhodnúť súd“ uviedla NBS v tlačovej správe.

Ako sa to dotkne poistencov? 

 • Odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv.
 • NBS podá návrh na súd na zrušenie a na začatie likvidácie spoločnosti Novis a na vymenovanie likvidátora a po jeho vymenovaní začne likvidácie spoločnosti Novis , ktorej účelom je uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov.
 • Likvidátora menuje súd náhodným výberom zo zoznamu špeciálnych konkurzných správcov určených pre likvidácie finančných inštitúcií a spoločnosť Novis vstúpi do likvidácie.
 • Od vstupu do likvidácie za spoločnosť Novis koná vymenovaný likvidátor.
 • Likvidátor bude informovať všetkých klientov (aj mimo Slovenskej republiky) a vyzve ich na prihlásenie svojich pohľadávok voči spoločnosti Novis. Na základe výzvy likvidátora je potrebné prihlásiť pohľadávky. Formu prihlášok a lehotu klientom oznámi likvidátor
 • Nárokom klienta z poistnej zmluvy po vstupe spoločnosti do likvidácie nie je zaplatené poistné, s výnimkou prípadu v poslednom bode nižšie. Podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (§ 161 ods. 2 písm. c)):
 • Ak má klient uzatvorenú iba rizikovú poistnú zmluvu bez investovania:
  • ak poistná udalosť nastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
  • ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na tzv. nespotrebované poistné (pomernú časť zaplateného poistného za obdobie, kedy už nie je poskytované krytie).
 • Ak má klient uzatvorenú poistnú zmluvu s investovaním:
  • ak poistná udalosť nastala pred vstupom do likvidácie – je potrebné uplatniť nárok na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
  • ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie – klient má nárok na zodpovedajúce technické rezervy; výšku jednotlivých nárokov NBS nemôže posudzovať, avšak pokiaľ klienti nebudú mať odlišné informácie od likvidátora resp. právneho zástupcu, NBS odporúča prihlásiť poslednú sumu, o ktorej ich spoločnosť Novis informovala vo výpise (hodnota poistného účtu).
 • Ak pred likvidáciou nedošlo k uzatvoreniu poistnej zmluvy a klient už zaplatil poistné – je potrebné uplatniť si uhradené poistné.
 • Ak si klienti pohľadávky neprihlásia, tieto nezaniknú, likvidátor musí zohľadniť všetky záväzky, ktoré má spoločnosť Novis v účtovníctve a v prípade ich neprihlásenia bude plniť do úschovy. Je ale vhodné si pohľadávky prihlásiť v každom prípade. (zdroj NBS)
Prečítajte si tiež  AKTUÁLNE: Disney+ na Slovensku zdražie. Zakáže aj zdieľanie hesiel a AdBlock systémy

Nezabudnite tiež na náš SvetApple bazár, v ktorom nájdete viac ako 600 inzerátov na rôzne Apple zariadenia. Tie sem môžete pridať úplne zadarmo kliknutím na tento odkaz.

Môže ťa zaujímať
- Reklama -