Pod­ľa pa­ten­to­vej prih­láš­ky, zve­rej­ne­nej mi­nu­lý štvr­tok, App­le ak­tív­ne skú­ma spô­so­by, ako uro­biť svo­je za­ria­de­nia od­ol­ný­mi voči vl­hkos­ti.

V pa­ten­to­vej prih­láš­ke sa opi­su­je ochra­na cit­li­vých čas­tí za­ria­de­nia po­tiah­nu­tím hyd­ro­fób­nou fó­liou s hrúb­kou 1 až 10 mik­ró­nov a po­mo­cou si­li­kó­no­vých tes­ne­ní. Fó­lia sa má ap­li­ko­vať po­mo­cou plaz­mo­vo asis­to­va­né­ho che­mic­ké­ho na­pa­ro­va­nia (plas­ma-as­sis­ted che­mi­cal va­por de­po­si­tion – PACVD), čím sa vy­tvo­rí izo­lač­ná vrstva na ochra­nu pro­ti skra­tu, kto­rý sa ob­ja­vu­je, ak je sú­čias­tka s vy­so­kým na­pä­tím vy­sta­ve­ná pô­so­be­niu kva­pa­li­ny.

Ten­to pro­ces sa má us­ku­toč­niť v špe­ciál­nej vá­kuo­vej ko­mo­re s fluoro­po­ly­mé­ro­vým ply­nom. Pri ur­či­tom na­pä­tí sa plyn pre­me­ní na plaz­mu a tá­to ochran­ná vrstva priľ­ne na povrch kom­po­nen­tu.

Pro­ces však mô­že oh­ro­ziť nie­koľ­ko prob­lé­mov naj­mä pri kri­tic­kých kom­po­nen­toch s ochra­nou pred elek­tro­mag­ne­tic­ký­mi inter­fe­ren­cia­mi. In­ži­nie­ri App­lu to vy­rie­ši­li ma­lý­mi ot­vor­mi tes­ne nad cit­li­vých elek­tric­ký­mi sú­čias­tka­mi umies­tne­ný­mi na dos­ke ploš­ných spo­jov, cez kto­ré sa plaz­ma bez­peč­ne dos­ta­ne dov­nút­ra.

Os­tat­né kom­po­nen­ty cit­li­vé na poš­ko­de­nie vo­dou (ko­ró­zia, skrat), bu­dú chrá­ne­né si­li­kó­no­vým tes­ne­ním, ap­li­ko­va­ným v ko­nek­to­re.

Nie je jas­né, v kto­rých bu­dú­cich pro­duk­toch chce App­le ta­kú­to ochra­nu pro­ti vl­hkos­ti pou­žiť. Ur­či­tá úro­veň hyd­roi­zo­lá­cie je žia­du­ca napr. pri tzv. wearab­le za­ria­de­niach. CEO spo­loč­nos­ti Tim Cook ne­dáv­no potvr­dil, že App­le Watch ne­bu­de tre­ba od­kla­dať pri spr­cho­va­ní. A mož­no bu­de vo­dov­zdor­ný aj smar­tfón iP­ho­ne 6S…

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple radi: Ako na iPade používať funkciu "Drag and Drop" (ťahaj a pusti).
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.