App­le pri­šiel s no­vou tech­no­ló­giou, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ní vi­dieť 3D ob­jek­ty bez nut­nos­ti na­sa­de­nia oku­lia­rov. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou pôj­de o no­vé tab­le­ty App­le iPad, kde 3D gra­fi­ku uví­ta­jú pre­dov­šet­kým mi­lov­ní­ci po­čí­ta­čo­vých hier či vi­deí. Nes­kôr by moh­li prísť na rad aj ďal­šie za­ria­de­nia, ako iP­ho­ny, no­te­boo­ky, prí­pad­ne sto­lo­vé po­čí­ta­če.

Ino­va­tív­ne prís­tro­je bu­dú fun­go­vať na prin­cí­pe via­ce­rých zob­ra­zo­va­cích vrs­tiev, tak­že kaž­dé­mu oku bu­de pre­mie­ta­ný iný ob­raz. Ľud­ský mo­zog si ob­ra­zy nás­led­ne spra­cu­je a vy­tvo­rí ilú­ziu troj­roz­mer­né­ho ob­jek­tu. Aby bol 3D efekt čo naj­pô­so­bi­vej­ší, adap­tív­ny LCD dis­plej bu­de sle­do­vať po­lo­hu očí pou­ží­va­te­ľa a up­ra­vo­vať ob­raz pod­ľa ich po­hy­bu.

- Reklama -

apple_3d_displej_oci.jpg

Ok­rem to­ho za­ria­de­nia s no­vou tech­no­ló­giou umož­nia zob­ra­ziť via­ce­ro od­liš­ných ob­ra­zov na­raz, aby sa kaž­dý z je­ho pou­ží­va­te­ľov mo­hol po­ze­rať na nie­čo iné v zá­vis­los­ti od je­ho zor­né­ho uh­la. Keď­že pôj­de o vo­li­teľ­nú fun­kciu, pou­ží­va­teľ si ju bu­de môcť za­pnúť/vy­pnúť, ke­dy­koľ­vek bu­de chcieť.

Pa­tent po­dal App­le už v no­vem­bri 2013, ale po­dob­ným sys­té­mom sa už pred­tým pres­lá­vi­la her­ná kon­zo­la Nin­ten­do 3DS.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.