Na kon­fe­ren­cii WWDC spo­loč­nosť App­le prez­ra­di­la, čo plá­nu­je uro­biť so služ­bou Beats Mu­sic, kto­rú len mi­nu­lý rok kú­pi­la. Nah­ra­diť by ju ma­la no­vá hu­dob­ná služ­ba App­le Mu­sic. Ok­rem iné­ho pri­chá­dza aj s no­vin­kou Beats 1, ce­los­ve­to­vou roz­hla­so­vou sta­ni­cou s uni­kát­nym ob­sa­hom.

Roz­hla­so­vá sta­ni­ca Beats 1 bu­de vy­sie­lať 24 ho­dín den­ne a se­dem dní v týž­dni. Mo­de­ro­vať ju bu­dú tra­ja mo­de­rá­to­ri – je­den z Los An­ge­les, dru­hý z New Yor­ku a tre­tí z Lon­dý­na. Ich hos­ťa­mi by ma­li byť tí naj­lep­ší umelci z hu­dob­nej bran­že. Vďa­ka ap­li­ká­cii bu­de vy­sie­la­nie dos­tup­né až v 100 kra­ji­nách po ce­lom sve­te. Pos­lu­chá­či si bu­dú môcť vy­chut­ná­vať ok­rem iné­ho aj ruč­ne zos­ta­vo­va­né playlis­ty pod­ľa pre­fe­ren­cií ži­vých hu­dob­ných znal­cov.

Sve­to­ví špe­cia­lis­ti z hu­dob­nej ob­las­ti bu­dú zod­po­ved­ní aj za vy­be­ra­nie skla­dieb v rám­ci no­vej strea­mo­va­cej služ­by App­le Mu­sic. Po­dob­ne ako Ti­dal, aj App­le Mu­sic bu­de svo­jim prívr­žen­com pos­ky­to­vať ob­rov­ské množ­stvo hud­by. Na strea­mo­va­nie sprís­tup­ní ce­lý hu­dob­ný ka­ta­lóg iTu­nes, čo je asi 30 mi­lió­nov skla­dieb. S ich vý­be­rom po­mô­že aj vir­tuál­na asis­ten­tka Si­ri. Ok­rem iné­ho pros­tred­níc­tvom fun­kcie Con­nect bu­dú môcť inter­pre­ti pos­kyt­núť svo­jim fa­nú­ši­kom exklu­zív­ny ob­sah v po­do­be fo­tog­ra­fií či vi­deí, ba aj uká­žok z prip­ra­vo­va­ných pies­ní. Fa­nú­ši­ko­via ich nás­led­ne bu­dú môcť zdie­ľať a ko­men­to­vať.

 

App­le Mu­sic bu­de spus­te­ná 30. jú­na, od­ke­dy si služ­bu bu­dú môcť zá­ujem­co­via vy­skú­šať na tri me­sia­ce za­dar­mo. Po up­ly­nu­tí toh­to ča­su si ju bu­dú môcť pred­pla­tiť za 10 USD me­sač­ne. Na­vy­še po­čet­nej­ším ro­di­nám bu­de k dis­po­zí­cii aj špe­ciál­ny ba­lí­ček pre šesť ľu­dí za 15 USD. Pre An­droid bu­de ap­li­ká­cia App­le Mu­sic uvoľ­ne­ná až na je­seň.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Aplikácia Apple Music už čoskoro dorazí aj na herné konzoly
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.