Sku­pi­na fran­cúz­skych vý­skum­ní­kov z vlád­nej agen­tú­ry AN­SSI (Agen­ce na­tio­na­le de la sé­cu­ri­té des systèmes d’in­for­ma­tion) naš­la spô­sob, ako v ti­chos­ti a bez­drô­to­vo za­dať hla­so­vé prí­ka­zy do od­om­knu­té­ho iP­ho­nu a an­droi­do­vých za­ria­de­ní.

Tech­ni­ka pod­rob­ne opí­sa­ná v člán­ku pub­li­ko­va­nom or­ga­ni­zá­ciou IEEE vy­ža­du­je, aby mal te­le­fón pri­po­je­né káb­lo­vé slú­chad­lá so vsta­va­ným mik­ro­fó­nom, kto­ré hac­ke­rom pos­lú­žia ako an­té­na na prí­jem po­ve­lov. Prí­ka­zy mož­no za­dá­vať po­mo­cou rá­dio­vých sig­ná­lov. Káb­li­ky slú­chadiel sig­nál za­chytia a od­ve­dú ho k elek­tro­ni­ke. Tá ho vy­hod­no­tí ako hla­so­vý prí­kaz z mik­ro­fó­nu a ak­ti­vu­je ro­zoz­ná­va­nie re­či. Ta­ký­to prí­kaz sa dá pou­žiť na od­osie­la­nie texto­vých správ ale­bo e-mai­lov pros­tred­níc­tvom hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia, prí­pad­ne na ot­vo­re­nie pre­hlia­da­ča a náv­šte­vu webo­vých strá­nok s mal­vé­rom.

- Reklama -

Ta­ký­mi­to po­vel­mi mož­no na­bú­rať hla­so­vú asis­ten­tku Si­ri ale­bo Goog­le Now zo vzdia­le­nos­ti prib­liž­ne dvoch met­rov. Za­ria­de­nie na pot­reb­né na hack nie je veľ­mi dra­hé. Vý­skum­ní­ci na to pot­re­bo­va­li sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né rá­dio, zo­sil­ňo­vač, an­té­ny a niek­to­ré ďal­šie drob­nos­ti. Moh­lo by to fun­go­vať aj na vzdia­le­nosť do 5 met­rov, ale vy­ža­do­va­lo by si to viac vy­ba­ve­nia.

Útok by sa dal reali­zo­vať naj­mä na frek­ven­to­va­ných mies­tach, ako sú le­tis­ko­vé ha­ly či vla­ko­vé sta­ni­ce, kde ľu­dia pou­ží­va­jú slú­chad­lá. Útoč­ní­ci by ich moh­li pri­nú­tiť nap­rík­lad na ot­vo­re­nie webo­vých strá­nok so škod­li­vým kó­dom. Brá­niť sa pro­ti to­mu dá nie­koľ­ký­mi spô­sob­mi, nap­rík­lad za­ká­za­ním hla­so­vej ak­ti­vá­cie te­le­fó­nu v re­ži­me uzam­knu­tej ob­ra­zov­ky ale­bo od­tie­ne­ním káb­la slú­chadiel.

zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here