Inter­net pou­ží­va 72 % po­pu­lá­cie na Slo­ven­sku, čo pred­sta­vu­je ná­rast o tak­mer 10 per­cen­tuál­nych bo­dov v os­tat­ných troch ro­koch. Naj­viac vy­uží­va­jú inter­net mla­dí ľu­dia vo ve­ku 15 až 29 ro­kov, kde je to vy­še 95 %.

Vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii 30 až 39 ro­kov je podiel 90-per­cent­ný. Za­ují­ma­vos­ťou však je, že inter­net dnes vy­uží­va aj je­den z de­sia­tich ľu­dí vo ve­ku nad 70 ro­kov, pri­čom pred tro­mi rok­mi to bo­li len ne­ce­lé tri per­cen­tá.

Viac ako dve tre­ti­ny ľu­dí vy­uží­va­jú inter­net kaž­dý ale­bo sko­ro kaž­dý deň. Op­ro­ti ro­ku 2012 ide o ná­rast o 7 per­cen­tuál­nych bo­dov. Jed­na štvr­ti­na po­pu­lá­cie pou­ží­va inter­net nie­koľ­kok­rát do týž­dňa. Až 96 % sur­fu­je hlav­ne do­ma. Vý­raz­ný po­sun nas­tal pod­ľa GfK v ka­te­gó­rii inter­ne­tu v mo­bi­le, keď ho v ro­ku 2014 ma­la len ne­ce­lá pä­ti­na po­pu­lá­cie, v sú­čas­nos­ti ho vy­uží­va tak­mer jed­na tre­ti­na.

S inter­ne­tom sú­vi­sí aj tech­ni­ka, kto­rú ľu­dia pou­ží­va­jú na pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Prím ma­jú pre­nos­né po­čí­ta­če – no­te­boo­ky, kto­ré vlas­tnia tri pä­ti­ny po­pu­lá­cie, naj­viac sú za­stú­pe­né v ka­te­gó­rii 15-29 ro­kov (nad 80 per­cent). Stol­ný po­čí­tač ma­jú viac ako dve pä­ti­ny a rov­na­ký po­diel má aj tla­čia­reň k osob­né­mu po­čí­ta­ču. Stol­né po­čí­ta­če vlas­tnia naj­viac ľu­dia vo ve­ku 15 až 19 ro­kov. Naj­vý­raz­nej­ší ná­rast bol v ka­te­gó­rii tab­le­tov, kto­rý ma­lo v ro­ku 2014 iba 15 per­cent ľu­dí a v tom­to ro­ku už tak­mer jed­na štvr­ti­na ľu­dí. Za­ují­ma­vos­ťou je, že jed­na pä­ti­na ľu­dí ne­má žia­den po­čí­tač v do­mác­nos­ti.

Pries­kum sa us­ku­toč­nil v pr­vom polro­ku 2015 na vzor­ke 3 000 res­pon­den­tov vo ve­ku 15 až 79 ro­kov osob­ným do­py­to­va­ním.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  AirPods Pro. Super produkt ale zatiaľ ma nepresvedčil.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.