Na fó­re pod­po­ry App­lu sa ve­die roz­siah­la dis­ku­sia, v kto­rej sa ma­ji­te­lia iP­ho­nov a iPa­dov sna­žia prísť na to, pre­čo sa ich za­ria­de­nia na­bí­ja­jú po­ma­ly, či už ich pri­po­ja do zá­suv­ky v ste­ne, k po­čí­ta­ču, ale­bo ich na­bí­ja­jú v aute.

Pod­ľa Da­na Gra­zia­na, re­dak­to­ra CNe­tu, ne­mu­sí byť na vi­ne har­dvér ale­bo sof­tvér te­le­fó­nu či tab­le­tu, mô­že to spô­so­bo­vať aj cu­dzí pred­met blo­ku­jú­ci re­ver­zi­bil­ný port Lig­htning, kto­rým sa na­bí­ja­jú tie­to za­ria­de­nia. Naš­ťas­tie sa to dá jed­no­du­cho nap­ra­viť. Sta­čí vy­pnúť iP­ho­ne či iPad, po­tom vziať do ru­ky špá­rad­lo (ale­bo ot­vo­re­nú spon­ku), opatr­ne ho str­čiť do por­tu Lig­htning a od­strá­niť ne­čis­to­ty, kto­ré sa tam na­chá­dza­jú.

Ak po za­pnu­tí a opä­tov­nom pri­po­je­ní za­ria­de­nia prob­lé­my pretr­vá­va­jú, skús­te pou­žiť stla­če­ný vzduch a ne­čis­to­tu vy­fúk­nuť.

Po­kiaľ sa bu­de iP­ho­ne či iPad aj na­ďa­lej na­bí­jať po­ma­ly, mô­že­te vy­skú­šať no­vý ká­bel Lig­htning. A ak ani to ne­po­mô­že, zrej­me pôj­de o sof­tvé­ro­vý prob­lém. Exis­tu­je nie­koľ­ko spô­so­bov, ako si mô­že­te vy­la­diť nas­ta­ve­nia sof­tvé­ru, aby bež­al rých­lej­šie.

Zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  iPhone 12 - toto sú presné kapacity akumulátorov všetkých 4 modelov.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.