Keď App­le spo­lu s iOS 8.4 pred­sta­vil svo­ju hu­dob­nú služ­bu App­le Mu­sic kon­ku­ru­jú­cu Spo­ti­fy, dal pou­ží­va­te­ľom mož­nosť vy­skú­šať si ju na tri me­sia­ce za­dar­mo. Ak si tú­to po­nu­ku vy­uži­l hneď od jej uve­de­nia 30. jú­na, 30. sep­tem­bra sa ti bez­plat­né skú­šob­né ob­do­bie skon­čí. Ak si ochot­ný nás­led­ne za­pla­tiť za služ­bu me­sač­ne 5,99€, nemusíš robiť nič. No ak chceš pou­ží­va­nie služ­by ukon­čiť, musíš sa od­hlá­siť na iTu­nes, a to naj­nes­kôr 24 ho­dín pred vy­pr­ša­ním ak­tuál­ne­ho ob­do­bia plat­nos­ti.

Pos­tup od­hla­so­va­nia na rôz­nych za­ria­de­niach si môžeš po­zrieť tu. Služ­ba App­le Mu­sic sa stret­la s veľ­kým ús­pe­chom, za tri me­sia­ce zís­ka­la 15 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Po­lo­vi­ca za­re­gis­tro­va­ných za­tiaľ ne­vyp­la auto­ma­tic­kú plat­bu. Ak po 30. sep­tem­bri, keď sa kon­čí bez­plat­né ob­do­bie pr­vým pou­ží­va­te­ľom, bu­de mať služ­ba 5 mi­lió­nov pred­pla­ti­te­ľov, bu­de to ús­pech.

- Reklama -

Ana­ly­ti­ci pok­la­da­jú za po­zi­tív­nu už 25-per­cen­tnú mie­ru kon­ver­zie na pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov. Pre­dik­cie ho­vo­ria, že 35 až 40 % pou­ží­va­te­ľov by moh­lo za­pla­tiť pr­vú plat­bu (splat­ná 1. ok­tób­ra) a po­tom 20 – 25 % aj dru­hú plat­bu. Na po­rov­na­nie: Spo­ti­fy má 75 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, z to­ho 20 mi­lió­nov pla­tia­cich.

Apple Music - svetapple.sk
Apple Music – svetapple.sk

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.