In­te­li­gen­tné ho­din­ky sa čo­raz viac te­šia ob­ľu­be u svo­jich no­si­te­ľov. No je­den nie až ta­ký za­ned­ba­teľ­ný ne­dos­ta­tok je ich vý­drž. Tie naj­zná­mej­šie z nich, App­le Watch, vy­dr­žia v bež­nej pre­vádz­ke zhru­ba 18 ho­dín.

A prá­ve prís­lu­šen­stvo k ho­din­kám v po­do­be špe­ciál­ne­ho re­mien­ka Re­serve Strap s in­teg­ro­va­nou ba­té­riou do­ká­že predĺžiť ich fun­kčnosť o ďal­ších 30 ho­dín. Na rých­le a jed­no­du­ché na­bí­ja­nie zá­lož­nej ba­té­rie slú­ži vstup mic­roUSB a o sta­ve ba­té­rie in­for­mu­jú LED di­ódy.

Aj keď nie je zná­me, aká veľ­ká ba­té­ria sa v re­mien­ku na­chá­dza, je­ho ce­na ho­vo­rí za všet­ko. Su­ma, za kto­rú sa re­mie­nok na obe veľ­kos­ti ho­di­niek (38 mm aj 42 mm) bu­de pre­dá­vať, je sta­no­ve­ná na 249 USD (asi 224 eur), čo je hod­no­ta zod­po­ve­da­jú­ca ce­ne zá­klad­nej ver­zie App­le Watch Sport. Di­zaj­no­vo sa re­mie­nok po­ná­ša prá­ve na ten pô­vod­ný, tak­že cel­ko­vý vzhľad ho­di­niek os­ta­ne ne­na­ru­še­ný.

Re­mie­nok Re­serve Strap by sa mal dos­tať do pre­da­ja až 3. no­vem­bra a k dis­po­zí­cii bu­de v troch fa­reb­ných va­rian­toch – čier­nom, bie­lom a si­vom. V prí­pa­de zá­uj­mu je nap­lá­no­va­ná aj zla­tá ver­zia.

zdroj:itnews.sk

 

 

Prečítajte si tiež  Apple Watch Series 7 sa ukázali na prvých reálnych fotografiách
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.