Ho­ci na tr­hu je už viac dru­hov so­lár­nych pa­ne­lov na na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní, tie ma­lé sú má­lo účin­né a tie ob­jem­nej­šie za­sa nie je jed­no­du­ché zob­rať so se­bou do te­ré­nu. Spo­loč­nosť YOLK však te­raz pred­sta­vi­la kom­pak­tnú so­lár­nu na­bí­jač­ku So­lar Pa­per, kto­rá ge­ne­ru­je až 10 W ener­gie a na­priek to­mu má men­šiu hmot­nosť ako iP­ho­ne 6 Plus a je len o kú­sok dlh­šia a šir­šia.

Pod­ľa vy­jad­re­nia tvor­cov ide o „naj­ten­šiu a naj­ľah­šiu so­lár­nu na­bí­jač­ku“. Jej roz­me­ry sú 9 × 19 × 1,1 cm a má hmot­nosť 120 g. So­lar Pa­per však nie je po­zo­ru­hod­ný len svo­ji­mi roz­mer­mi. Na roz­diel od väč­ši­ny so­lár­nych na­bí­ja­čiek na tr­hu ide o mo­du­lár­ne pa­ne­ly, kto­ré mož­no spo­jiť po­mo­cou mag­ne­tov. Vďa­ka mag­ne­tic­ké­mu rá­mu sa dá na­bí­jač­ka ľah­ko pri­pev­niť na ko­vo­vé povr­chy. Ak pot­re­bu­je­te viac ener­gie, mô­že­te spo­jiť až 4 pa­ne­ly, pri­čom kaž­dý z nich ge­ne­ru­je 2,5 W ener­gie, do­ved­na te­da mô­žu pos­kyt­núť až 10 W cez roz­hra­nie USB. Za sl­neč­né­ho dňa mô­že­te na­bí­jať rov­na­ko ako na­bí­jač­kou s 5 V/2 A – nap­rík­lad na­bi­tie iP­ho­nu 6 tr­vá 2,5 ho­di­ny.

So­lar Pa­per má za­bu­do­va­né aj niek­to­ré in­te­li­gen­tné fun­kcie. Net­re­ba ho ma­nuál­ne reš­tar­to­vať ako kon­ku­ren­čné na­bí­jač­ky, je to­tiž nap­rog­ra­mo­va­ný tak, že na­bí­ja­nie sa auto­ma­tic­ky ob­no­ví, ak na­bí­jač­ka de­te­gu­je sl­neč­né svet­lo.

So­lar Pa­per je vy­ba­ve­ný aj LCD dis­ple­jom, kto­rý zob­ra­zu­je ak­tuál­ne do­dá­va­ný prúd do pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia. Pou­ží­va­teľ tak ľah­ko zis­tí, ako po­ča­sie, uhol sklo­nu a orien­tá­cia op­ro­ti sl­nku ov­plyv­ňu­jú na­bí­ja­cí prúd, a mô­že tak jed­no­du­cho nas­ta­viť naj­lep­šiu po­zí­ciu.

Spo­me­núť tre­ba aj ďal­šiu vý­hod­nú vlas­tnosť, kto­rou je vo­do­tes­nosť so stup­ňom kry­tia IP64. Na por­tá­li Kic­kstar­ter pre­bie­ha kam­paň na fi­nan­co­va­nie vý­ro­by na­bí­jač­ky, kto­rá sa stret­la s veľ­kým ús­pe­chom. Na vy­zbie­ra­nie cie­ľo­vej su­my 50 000 do­lá­rov sta­či­li dva dni.

V sú­čas­nos­ti už su­ma pre­siah­la 230 000 do­lá­rov a kam­paň potr­vá do 20. augus­ta. So­lar Pa­per bu­de k dis­po­zí­cii v troch va­rian­toch s vý­ko­nom 5, 7 ale­bo 10 W, te­da s dvo­ma, tro­mi ale­bo štyr­mi 2,5 W pa­nel­mi. Ce­ny sa po­hy­bu­jú od 69 do­lá­rov za zá­klad­ný 5 W mo­del až po 450 do­lá­rov za súp­ra­vu šty­roch 10 W so­lár­nych na­bí­ja­čiek. Pr­vá vár­ka na­bí­ja­čiek by sa ma­la k pris­pie­va­te­ľom dos­tať v sep­tem­bri 2015.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  AirPods 3. generácie nebudú kompatibilné s každým iPhonom
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.