Ak ži­je­te v mes­te, kde ve­ľa va­šich su­se­dov vy­uží­va pri­po­je­nie Wi-Fi a za­vše má­te prob­lé­my s rých­los­ťou inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia, ved­ci z Northwes­tern Uni­ver­si­ty of En­gi­nee­ring v Chi­ca­gu mož­no ma­jú pre vás rie­še­nie.

Keď­že dos­tup­né frek­ven­cie Wi-Fi ma­jú len nie­koľ­ko nep­rek­rý­va­jú­cich sa ka­ná­lov, na mies­tach, kde je väč­ší po­čet sie­tí, do­chá­dza k ich vzá­jom­né­mu ru­še­niu. Pre­to ved­ci zo spo­mí­na­nej uni­ver­zi­ty na kon­fe­ren­cii IEEE Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Network Pro­to­cols navrh­li dopl­nko­vý me­chan­izmus zvy­šu­jú­ci prie­pus­tnosť ta­kých­to sie­tí. Vy­uži­li pri tom FM rá­dio­vé vy­sie­la­nie s náz­vom Ra­dio Da­ta Sys­tem (RDS), kto­ré sa pou­ží­va na pre­nos dát, ako je me­no roz­hla­so­vej sta­ni­ce, dop­rav­né in­for­má­cie či úda­je o pres­nom ča­se, do pri­jí­ma­čov.

Ta­ké­to vy­sie­la­nie má do­sah na všet­ky za­ria­de­nia v oko­lí v pod­sta­te v rov­na­kom ča­se a mô­že sa pou­žiť na ich syn­chro­ni­zá­ciu. De­je sa to bez akej­koľ­vek sku­toč­nej ko­mu­ni­ká­cie me­dzi za­ria­de­nia­mi a bez aké­ho­koľ­vek za­ťa­žo­va­nia ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia. RDS vy­sie­la di­gi­tál­ne dá­ta rých­los­ťou 1187,5 b/s, pri­čom sú or­ga­ni­zo­va­né v sku­pi­nách po 104 bi­toch. S vy­uži­tím FM vy­sie­la­nia sa mô­žu jed­not­li­vé za­ria­de­nia Wi-Fi syn­chro­ni­zo­vať a de­liť čas na slo­ty s dĺžkou v ná­sob­koch 0,842 ms.

Ved­ci naz­va­li svo­je rie­še­nie Wi-FM. Vy­ža­du­je si len up­gra­de sof­tvé­ru pre mo­bil­né za­ria­de­nia, kto­ré dis­po­nu­jú čip­mi FM, čo pla­tí o väč­ši­ne sú­čas­ných za­ria­de­ní.

 

Článok prebratý z nášho partnerského portálu itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here