Fa­ce­book ne­za­há­ľa. Pri­chá­dza s ďal­ší­mi vy­lep­še­nia­mi. Do­po­siaľ so­ciál­na sieť umož­ňo­va­la uží­va­te­ľom od­po­ve­dať na ko­men­tá­re len pros­tred­níc­tvom ďal­šie­ho ko­men­tá­ra. Do nie­koľ­kých týž­dňov by sme sa však ma­li doč­kať no­vej fun­kcie, v rám­ci kto­rej bu­de mož­né rea­go­vať na ve­rej­ný ko­ment súk­rom­nou sprá­vou.

Správ­ca svo­jej strán­ky uvi­dí pri kaž­dom ko­men­tá­ri mož­nosť od­os­lať uží­va­te­ľo­vi súk­rom­nú sprá­vu. V te­le sprá­vy sa auto­ma­tic­ky zja­ví od­kaz na pô­vod­ný ko­men­tár, kto­rý by ko­mu­ni­ku­jú­cim prib­lí­žil, o čom je vlas­tne reč.

- Reklama -

sprava_fb.jpg

Dru­hou no­vin­kou, kto­rú už čos­ko­ro Fa­ce­book pred­sta­ví, je mož­nosť zís­ka­vať hod­no­te­nie na zá­kla­de rých­los­ti spät­nej väz­by. Tá­to fun­kcia náj­de svo­je vy­uži­tie naj­mä u fi­riem, kto­rým by sa tak moh­li zní­žiť nák­la­dy za call cen­trum. Zá­kaz­ní­ci či zá­ujem­co­via to­tiž zvy­čaj­ne rad­šej na­pí­šu otáz­ku na Fa­ce­book než by ma­li zdvih­núť te­le­fón. Ak te­da spo­loč­nosť bu­de od­po­ve­dať na viac ako 90% otá­zok do pia­tich mi­nút, zís­ka vý­bor­né hod­no­te­nie s ozna­če­ním „Ve­ry res­pon­si­ve”.

very-responsive.jpg

„Sprá­vy sa sta­li hlav­ným ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom pre ľu­dí a te­raz ich mô­žu vy­uží­vať aj pod­ni­ky pre ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi. Za­čni­te ich pou­ží­vať a po­núk­ni­te svo­jim zá­kaz­ní­kom po­hodl­ný a osob­ný spô­sob, ako sa s va­mi spo­jiť,” tvr­dí Fa­ce­book.

zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here