Fa­ce­book prišiel s niečim čo mal mať už dávno. Svojim pou­ží­va­te­ľom dáva na svojej sociálnej sieti viac kon­tro­ly nad tým, ako sa s ich úč­tom bu­de nak­la­dať v prí­pa­de ich smr­ti.

Táto možnosť sa už skôr objavila u niektorých používateľov v Spojených štátoch. Užívatelia si mohli určiť takzvaného „dediča účtu“, ktorý sa bude v prípade smrti daného používateľa o jeho účet aj naďalej starať.

- Reklama -

Užívateľ bude môcť me­niť pro­fi­lo­vú fo­tog­ra­fiu, umies­tniť na Ti­me­li­ne par­te, pri­jí­mať žia­dos­ti o pria­teľ­stvo a sťa­ho­vať ar­chív fo­tog­ra­fií a prís­pev­kov, kto­ré na svoj účet pou­ží­va­teľ umies­tnil. Avšak nebude mať nad účtom úplnú kontrolu. Nebude môcť totiž upravovať staršie príspevky, pristupovať k súkromným správam alebo mazať celý účet. Môj osobný názor je, že zmazať celý účet mohol Facebook týmto „dedičom“ povoliť, keďže daný človem už na Facebooku nebude.

Facebook Messenger - svetapple.sk
Facebook Messenger – svetapple.sk

Do­te­raz Fa­ce­book účet pou­ží­va­te­ľa v prí­pa­de je­ho smr­ti zmra­zil a ved­ľa me­na da­nej oso­by umies­tnil ná­pis „Spo­mí­na­me„, pri­čom z je­ho pro­fi­lu zma­zal všet­ky rek­la­my. Tá­to mož­nosť je na Fa­ce­boo­ku stá­le nas­ta­ve­ná ako im­pli­cit­ná, a te­da no­vú fun­kciu „de­di­ča“ je ne­vyh­nut­né ma­nuál­ne za­pnúť. Aj keď je no­vá fun­kcia za­tiaľ dos­tup­ná iba pre pou­ží­va­te­ľov v Spo­je­ných štá­toch, ďal­šie štá­ty ma­jú pod­ľa pre­vádz­ko­va­te­ľov rých­lo nas­le­do­vať.

Zdroj: itspecial.sk

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.