/* Header banner */

Keď Fa­ce­book mi­nu­lý rok pri­nú­til mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov po ce­lom sve­te, aby si stiah­li na če­to­va­nie špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu Mes­sen­ger, nik­to z to­ho veľ­kú ra­dosť ne­mal. Te­raz sú však dô­vo­dy toh­to roz­hod­nu­tia jas­nej­šie: Mes­sen­ger sa stá­va sa­mos­tat­nou plat­for­mou, od­de­le­nou od hlav­nej strán­ky Fa­ce­boo­ku, kto­rá fir­me pri­ná­ša vlast­ný biz­nis.

Svo­je dô­vo­dy na vy­tvo­re­nie Mes­sen­ge­ra mi­nu­lý týž­deň na kon­fe­ren­cii F8 od­ha­li­li sa­mi pred­sta­vi­te­lia naj­väč­šej so­ciál­nej sie­te sve­ta. Mes­sen­ger je pod­ľa nich sa­mos­tat­nou plat­for­mou pre iné mo­bil­né ap­li­ká­cie, kto­ré mož­no sťa­ho­vať pria­mo z ne­ho a in­teg­ro­vať do če­tu. V sú­čas­nos­ti má Fa­ce­book vy­še šty­roch de­sia­tok par­tne­rov, kto­rí pre Mes­sen­ger vy­ví­ja­jú ap­li­ká­cie. K tým­to ap­li­ká­ciám mož­no zís­kať prís­tup klik­nu­tím na tla­čid­lo „…“ pri če­to­va­ní.

A tre­ba do­dať, že pou­ží­va­te­lia Mes­sen­ge­ra ma­jú te­raz na vý­ber veľ­mi za­ují­ma­vé ap­li­ká­cie: nap­rík­lad Di­tty vie pre­me­niť text v hud­bu a Py­ro po­tom umož­ní v prie­be­hu pár se­kúnd vy­tvá­rať ani­má­cie s pek­ný­mi efek­tmi. Pod­ľa Mar­ka Zuc­ker­ber­ga tie­to nás­tro­je ma­jú pou­ží­va­te­ľom slú­žiť na lep­šie vy­jad­re­nie sa­mé­ho se­ba.

Fa­ce­book te­raz k Mes­sen­ge­ru tiež pris­tu­pu­je ako k sa­mos­tat­nej plat­for­me pre biz­nis. Ak si ľu­dia bu­dú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti od vy­bra­ných pre­daj­cov ku­po­vať pro­duk­ty on-li­ne, bu­dú im tí­to pre­daj­co­via (so súh­la­som pou­ží­va­te­ľov) môcť po­sie­lať no­ti­fi­ká­cie o od­os­la­ní zá­siel­ky pria­mo do Mes­sen­ge­ra a mož­né bu­de po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie aj če­to­vať so za­mes­tnan­ca­mi pre­daj­cu a zme­niť ob­jed­náv­ku. Me­dzi pr­vý­mi par­tner­ský­mi pre­daj­co­via Fa­ce­boo­ku bu­dú spo­čiat­ku fir­my Zu­li­ly a Everla­ne.

A pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku si me­dzi se­bou te­raz mô­žu po­sie­lať aj pe­nia­ze – aj keď za­tiaľ len v Spo­je­ných štá­toch. Ho­ci z Mes­sen­ge­ra za­tiaľ ne­mož­no pria­mo na­ku­po­vať, nie je ťaž­ké si pred­sta­viť, že v bu­dúc­nos­ti pôj­de aj to – obzvlášť ak vez­me­me do úva­hy, že Fa­ce­book expe­ri­men­tu­je na svo­jej hlav­nej strán­ke s tla­čid­lom Kú­piť.

/* Interscroller mobile ad 300x600 */

Pod­ľa Zuc­ker­ber­ga sa do Mes­sen­ge­ra prih­la­su­je mi­ni­mál­ne raz za me­siac 600 mi­lió­nov ľu­dí, čo je tak­mer po­lo­vi­ca ce­lej pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne Fa­ce­boo­ku.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Facebook chce vidieť Messenger ako predvolenú appku na správy v iOS 14.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.