Ho­ci plat­for­ma An­droid Wear ne­bu­de (prav­de­po­dob­ne) nik­dy ofi­ciál­ne pod­po­ro­vať za­ria­de­nia so sys­té­mom iOS, ich vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia je mož­ná. Dô­ka­zom je hack pou­ží­va­te­ľa Mo­ham­ma­da Abu-Gar­beyyeha.

Ten vy­užil ANCS tech­no­ló­giu, aby zob­ra­zil no­ti­fi­ká­cie z iP­ho­nu na ho­din­kách An­droid Wear. To­tož­nú tech­no­ló­giu vy­uží­va­jú aj ho­din­ky Pebb­le. Mo­ham­mad však ne­pos­ky­tol bliž­šie in­for­má­cie o tom, ako hack fun­gu­je a ani nez­ve­rej­nil zdro­jo­vý kód. In­for­mo­val iba o tom, že iP­ho­ne ne­vy­ža­du­je jailbreak a ta­kis­to nie je pot­reb­né umož­niť root prís­tup v ho­din­kách. Za­ria­de­nie fun­gu­je normálne.

- Reklama -

Ho­ci ho­din­ky ako Mo­to 360 ale­bo LG Watch Ur­ba­ne do­ká­žu vďa­ka men­šie­mu hac­ku pod­po­ro­vať iOS za­ria­de­nia, ich pl­ný po­ten­ciál v kom­bi­ná­cii s iP­ho­nom ur­či­te ne­vyu­ži­je­te. Ich lá­kad­lom je napr. pre­po­je­nie so služ­bou Goog­le Now ale­bo pod­po­ra mo­bil­ných ap­li­ká­cií. To vám však spá­ro­va­nie s iP­ho­nom neu­mož­ní.

www.itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.