Šikov­ná ap­li­ká­cia Waze, pros­tred­níc­tvom kto­rej sa mô­žu vo­di­či vzá­jom­ne va­ro­vať pred ne­bez­pe­čen­stva­mi, ako sú ne­ho­dy, po­li­caj­né hliad­ky či me­teo­ro­lo­gic­ké ja­vy, naj­nov­šie po­nú­ka fun­kciu Ri­deWith. Ide o mož­nosť vy­hľa­dá­va­nia spo­lu­jaz­dy (tak­zva­ný car­poo­ling), kto­rá je mo­men­tál­ne vo fá­ze tes­to­va­nia v Iz­rae­li. V prí­pa­de, že bu­de pro­jekt ús­peš­ný, je zrej­mé, že sa ho Goog­le po­kú­si roz­ší­riť ce­los­ve­to­vo.

Ap­li­ká­cia Ri­deWith vy­chá­dza z máp spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rá od­kú­pi­la iz­rael­skú fir­mu Waze v ro­ku 2013 zhru­ba za 1,1 mi­liar­dy USD. Aj keď služ­ba vstú­pi­la do od­vet­via, v kto­rom sa po­hy­bu­jú sil­ní hrá­či, ako je Uber či Lyft, Ri­deWith nie je ich pria­my kon­ku­rent. Cie­ľom tej­to ap­li­ká­cie je to­tiž spo­jiť ces­tu­jú­cich a vo­di­čov idú­cich z oko­li­tých miest rov­na­kým sme­rom s po­dob­ným cie­ľom.

Na roz­diel od Ube­ru nie je pri­már­nym zmys­lom ap­li­ká­cie Ri­deWith zisk. Ok­rem to­ho, že vy­uži­tie služ­by je ob­me­dze­né na dve jaz­dy den­ne, ces­tu­jú­ci bu­dú pris­pie­vať vo­di­čo­vi re­la­tív­ne ma­lou su­mou na pa­li­vo a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. 15 % zo su­my pôj­de spo­loč­nos­ti Goog­le ako spros­tred­ko­va­te­ľo­vi služ­by.

Ap­li­ká­cia Waze Ri­deWith ne­bo­la vy­tvo­re­ná na to, aby kon­ku­ro­va­la taxis­luž­bám. Svo­je vy­uži­tie náj­de prá­ve u tých, kto­rí pot­re­bu­jú pra­vi­del­ne ab­sol­vo­vať rov­na­kú tra­su, nap­rík­lad den­ne do­chá­dzať do za­mes­tna­nia. Služ­ba na zdie­ľa­nie vo­zi­diel je v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii v troch iz­rael­ských mes­tách – Tel Aviv, Herzliya a Ra’ana­na.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  AKTUÁLNE: Google chystá revolúciu vo vyhľadávaní. Budeme to milovať
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.