Zdá sa, že sa zro­dil no­vý hit. Ap­li­ká­cia Meer­kat umož­ňu­je pre­ná­šať ži­vé vi­deo ľu­ďom, kto­rí vás sle­du­jú na Twit­te­ri. Jej auto­rom je Ben Ru­bin, kto­rý už má za se­bou ap­li­ká­ciu Yev­vo. Tá bo­la ta­kis­to ur­če­ná na zdie­ľa­nie ži­vé­ho vi­dea s pria­teľ­mi. Služ­ba Yev­vo bo­la spus­te­ná v augus­te 2013 a zís­ka­la 400 000 pou­ží­va­te­ľov, ale väč­ši­na z nich ne­bo­la príl­iš ak­tív­na. Pre­to Ru­bin v de­cem­bri služ­bu zru­šil.

No už 27. feb­ruára pred­sta­vil jej náh­ra­du – ra­di­kál­ne zjed­no­du­še­nú ap­li­ká­ciu pre iOS na vy­sie­la­nie ži­vé­ho vi­dea pre va­šich nas­le­dov­ní­kov na Twit­te­ri. Pou­ží­va­teľ má pri­tom dve mož­nos­ti – buď si vy­sie­la­nie nap­lá­nu­je na nes­kor­ší čas, ale­bo ho spus­tí okam­ži­te. Je­ho nas­le­dov­ní­ci sú o spus­te­ní in­for­mo­va­ní tweetom. Mô­žu vi­deo sle­do­vať a zá­ro­veň aj ko­men­to­vať.

Meer­kat sa stre­tol so ži­vým zá­uj­mom, už v pr­vom týž­dni po spus­te­ní zís­kal 28 000 pou­ží­va­te­ľov. V sú­čas­nos­ti sa to­to čís­lo po­hy­bu­je už oko­lo 190 000, pri­čom kaž­dý deň sa zvy­šu­je o 30 – 40 %. A čo je priam neu­ve­ri­teľ­né, ne­jas­né a roz­ma­za­né zá­be­ry z roz­tra­se­ných rúk, kto­ré ob­sa­hu­je stream Meer­kat, tre­ti­na pou­ží­va­te­ľov po­ze­rá dve a viac ho­dín den­ne.

Čo­mu vďa­čí Meer­kat za ús­pech, kto­rý do­sia­hol dos­lo­va zo dňa na deň? Sčas­ti skú­se­nos­tiam, kto­ré Ru­bin zís­kal zo svo­jej pr­vej ap­li­ká­cie, sčas­ti šťas­tiu, ale z veľ­kej čas­ti aj vplyv­ným pr­vým fa­nú­ši­kom, kto­rí tak­to pri­ná­ša­jú svo­jim followerom svoj vi­deo­ma­te­riál. Pat­rí me­dzi nich nap­rík­lad aj As­hton Kut­cher.

Sťahujte tu: (Meerkat – Tweet Live Video – Life On Air, Inc.)

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.