Ak sa nie­kam po­náh­ľa­te, zdĺha­vé na­bí­ja­nie smar­tfó­nu vám is­te nep­rí­de vhod. V ta­kom prí­pa­de sa vám mô­že zísť So­ni­cab­le, kto­rý dvoj­ná­sob­ne skrá­ti čas pot­reb­ný na na­bí­ja­nie mo­bil­né­ho za­ria­de­nia z PC za pou­ži­tia bež­né­ho na­bí­ja­cie­ho káb­la.

Soniccable

Spo­loč­nosť Blue­tech In­dus­tries tvr­dí, že ka­pa­ci­ta batérií nedr­ží krok s tech­no­ló­gia­mi s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na spot­re­bu ener­gie v na­šich smar­tfó­noch. Ho­ci So­ni­cab­le to ne­nap­ra­ví, mô­že vám po­môcť as­poň rých­lej­šie na­biť va­še za­ria­de­nie.

- Reklama -
Sonicable - svetapple.sk
Sonicable – svetapple.sk

Na do­siah­nu­tie po­ža­do­va­nej rých­los­ti na­bí­ja­nia mô­že pou­ží­va­teľ vy­brať typ fun­kcie – buď bež­ný re­žim, ale­bo re­žim So­nic. V bež­nom re­ži­me bu­de ká­bel na­bí­jať mo­bil­né za­ria­de­nie a syn­chro­ni­zo­vať pou­ží­va­teľ­ské dá­ta z po­čí­ta­ča. Prep­nu­tím do re­ži­mu So­nic sa všet­ky pros­tried­ky pres­me­ru­jú na na­bí­ja­nie za­ria­de­nia, čím sa zdvoj­ná­so­bí rých­losť toh­to pro­ce­su.

To sa tý­ka, sa­moz­rej­me, len na­bí­ja­nia z PC, pri na­bí­ja­ní zo zá­suv­ky v ste­ne roz­diel ne­po­cí­ti­te. Ká­bel má špe­ciál­ny re­ver­zi­bil­ný (obojstran­ný) ko­nek­tor USB, tak­že pri je­ho pri­po­je­ní ne­mu­sí pou­ží­va­teľ roz­mýš­ľať, kto­rou stra­nou ho za­po­jiť. K dis­po­zí­cii je aj ver­zia pre iP­ho­ne s ko­nek­to­rom Lig­htning a ver­zia mic­ro USB, obe s dĺžkou 1,2 m.

Na por­tá­li In­die­go­go sa prá­ve skon­či­la crowdfun­din­go­vá kam­paň na So­ni­cab­le. Pro­jekt na­mies­to po­ža­do­va­ných 10 000 do­lá­rov zís­kal až 375 428 do­lá­rov. Ká­bel pre iP­ho­ne ale­bo An­droid si mož­no ob­jed­nať za 27 do­lá­rov, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v mar­ci. So­ni­cab­le sa po­nú­ka v šies­tich fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach.

Zdroj: Tento článok bol prebraný z nášho partnerského webu itnews.sk.

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.