App­le plá­nu­je do svoj­ho nas­le­du­jú­ce­ho iP­ho­nu pri­dať sen­zo­ry na de­tek­ciu si­ly, kto­rou pou­ží­va­teľ tla­čí na dis­plej. Vy­chá­dza pri tom z no­vé­ho Mac­Boo­ku, kto­rý ob­sa­hu­je touch­pad cit­li­vý na tlak.

Tech­no­ló­gia For­ce Touch mô­že roz­li­šo­vať me­dzi ľah­kým pok­lep­nu­tím a sil­nej­ším prít­la­kom a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom ov­lá­dať za­ria­de­nia rôz­nym spô­so­bom v zá­vis­los­ti od to­ho, ako sil­no tla­čia na povrch dis­ple­ja.

Pod­ľa oboz­ná­me­ných zdro­jom no­vá do­ty­ko­vá tech­no­ló­gia má byť jed­na zo zmien, s kto­rý­mi prí­de bu­dú­ca ver­zia smar­tfó­nu App­lu. Tá sa má uviesť na trh nes­kôr v tom­to ro­ku. Ho­vor­ca App­lu to od­mie­tol ko­men­to­vať.

Spo­loč­nosť má aj ďal­šiu pa­ten­to­vú prih­láš­ku vzťa­hu­jú­cu na čr­tu, kto­rá by moh­la byť za­hr­nu­tá do iP­ho­nu 7. Ide o „mi­ni flexibil­ný ok­raj“ dis­ple­ja, kto­rý by mal ob­sa­ho­vať „ak­tív­ne vit­ruál­ne tla­čid­lá“, pou­ži­teľ­né na úlo­hy, ako je spus­te­nie fo­toa­pa­rá­tu či pre­pí­na­nie me­dzi re­ži­mom fo­to a vi­deo.

Aj ten­to pa­tent uka­zu­je, že App­le sa ak­tív­ne za­ují­ma o pri­da­nie no­vých ty­pov vstu­pu pre iP­ho­ne. O nie­čo po­dob­né sa sna­ží aj Sam­sung pri svo­jich no­vých smar­tfó­noch Ga­laxy S6, kto­ré ma­jú oh­nu­tý dis­plej. V prí­pa­de App­lu by však ma­lo ísť o pri­da­nie ďal­šie­ho dis­ple­ja s no­vý­mi fun­kcia­mi. Otáz­ne je, ako to ov­plyv­ní roz­me­ry te­le­fó­nu. Na ak­tuál­nom iP­ho­ne 6 a 6 Plus je to­tiž pri­má­lo mies­ta na pri­da­nie dis­ple­ja na hra­nu, zrej­me si to bu­de vy­ža­do­vať kom­pro­mis v hrúb­ke za­ria­de­nia.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple predal zákazníkovi falošný iPhone: Ten ho objednal priamo na oficiálnom webe
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.