Aj keď sa no­vin­ka v po­do­be smar­tfó­nu iP­ho­ne 6S od App­lu na na­šom tr­hu ne­na­chá­dza dl­ho, už te­raz sa za­čí­na ho­vo­riť o nad­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii. Pod­ľa všet­ké­ho no­vý rad prí­de rov­no s tro­mi veľ­kos­ťa­mi uh­lo­prieč­ky, tak­že by ma­li byť spo­koj­ní aj pou­ží­va­te­lia up­red­nos­tňu­jú­ci te­le­fó­ny do veľ­kos­ti šty­roch pal­cov. Server ma­co­ta­ka­ra však ho­vo­rí aj o tom, že bu­dú­co­roč­ný iP­ho­ne 7 bu­de na­toľ­ko ten­ký, že ne­bu­de môcť ob­sa­ho­vať bež­ný ko­nek­tor, kon­krét­ne 3,5 mm jack. Ten sa jed­no­du­cho do te­le­fó­nu nez­mes­tí.

Fun­kciu kla­sic­ké­ho por­tu má nah­ra­diť up­ra­ve­ný ko­nek­tor Lig­htning, prí­pad­ne sa bu­dú môcť slú­chad­lá či rep­ro­duk­to­ry pri­pá­jať k te­le­fó­nu bez­drô­to­vo cez Blue­tooth. Prob­lém so sta­rým ty­pom slú­chadiel za­sa vy­rie­ši re­duk­cia.

- Reklama -

Aj z toh­to dô­vo­du sa spo­loč­nosť App­le roz­hod­la po­sil­niť pre­daj bez­drô­to­vých slú­chadiel Beats. Ak všet­ko do­pad­ne pod­ľa sú­čas­ných pred­pok­la­dov, aj os­tat­ní vý­rob­co­via slú­chadiel bu­dú nú­te­ní roz­beh­núť vý­ro­bu za­ria­de­ní s ko­nek­to­rom Lig­htning, prí­pad­ne k nim bu­dú mu­sieť pri­ba­liť as­poň re­duk­ciu.

Otáz­kou aj na­ďa­lej os­tá­va, čo bu­dú pou­ží­va­te­lia ro­biť v si­tuá­cii, ak ne­bu­dú mať po­ru­ke bez­drô­to­vé slú­chad­lá, te­le­fón však bu­dú mu­sieť na­bí­jať, no zá­ro­veň bu­dú chcieť na ňom po­čú­vať hud­bu? Neu­ví­ta­li by ste pred­salen lep­šiu ba­té­riu ale­bo hrub­šie te­lo iP­ho­nu s kla­sic­kým por­tom?

Článok prevzatý od nášho mediálneho partnera: itnews.sk
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here