Škra­ban­com a ry­hám na mo­bil­ných te­le­fó­noch sa pri ich kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní zrej­me nik­to ne­vyh­ne. Ne­raz ani špe­ciál­ne fó­lie či ochran­né tvr­de­né sk­lá ne­ho­dám ne­zab­rá­nia. No­vé sa­moop­ra­vo­va­cie kry­ty In­ne­rexi­le však do­ká­žu aké­koľ­vek poš­ko­de­né mies­to za krát­ky čas za­ce­liť.

Vý­rob­ca In­ne­rexi­le už v mi­nu­los­ti pred­sta­vil oba­ly na iP­ho­ne, kto­ré sa zhru­ba po pol mi­nú­te sa­my zba­vi­li škra­ban­cov. V sú­čas­nos­ti spo­loč­nosť priš­la so zlep­še­nou tech­no­ló­giou in­stant self-re­pair, kto­rá za po­mo­ci mik­ro­kap­súl uk­ry­tých v oba­loch a fó­liách za­ce­lí poš­ko­de­né mies­to na te­le­fó­ne v prie­be­hu se­kun­dy. V mik­ro­kap­su­lách sa na­chá­dza špe­ciál­na kva­pa­li­na pri­po­mí­na­jú­ca le­pid­lo, kto­rá sa pri poš­ko­de­ní kry­tu auto­ma­tic­ky vy­lie­va do rýh, vďa­ka čo­mu do­chá­dza prak­tic­ky okam­ži­te k ich za­ce­ľo­va­niu.

innerexile_folia.jpg

Zlep­še­né kry­ty s hrúb­kou 0,2 mm mo­men­tál­ne exis­tu­jú len pre smar­tfó­ny iP­ho­ne 6 a 6S, ako aj pre ver­ziu Plus. Oba­ly sú na­vy­še vy­ba­ve­né povr­cho­vou úp­ra­vou pro­ti od­tlač­kom pr­stov. Ich ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 25 USD.

 

Zdroj: itnews.sk

 

 

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here