Nás­troj Pa­rallels Des­ktop na vir­tua­li­zá­ciu sys­té­mov na po­čí­ta­čoch Mac má za se­bou už dl­hú his­tó­riu. Umož­ňu­je ľah­ké pre­sú­va­nie sa me­dzi kon­ku­ren­čný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi.

Je­ho naj­nov­šia 11. ver­zia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pou­ží­vať ved­ľa se­ba OS X El Ca­pi­tan a Win­dows 10 bez reš­tar­tu, a to vrá­ta­ne pl­nej pod­po­ry pre ap­li­ká­cie Win­dows a Mac. Pri­ná­ša na OS X aj di­gi­tál­nu asis­ten­tku Mic­ro­sof­tu Cor­ta­nu.

Na­vy­še Pa­rallels Des­ktop ide s mie­ša­ním pr­vkov sys­té­mov Win­dows 10 a OS X tak ďa­le­ko, že to vy­ze­rá, ako­by ap­li­ká­cie Win­dows bo­li sú­čas­ťou váš­ho po­čí­ta­ča Mac.

Nap­rík­lad ak po­vie­te „Hey, Cor­ta­na“, aj keď pra­cu­je­te v sys­té­me OS X, Cor­ta­na sa ob­ja­ví a mô­že­te ju pou­žiť na všet­ky ve­ci, na kto­ré ju bež­ne pou­ží­va­te (sprá­vy, po­ča­sie, vy­hľa­dá­va­nie na webe). Cor­ta­na te­da neus­tá­le na­čú­va na po­za­dí.

Tvor­co­via sľu­bu­jú o 50 % rých­lej­šie spúš­ťa­nie sys­té­mu, o 20 % rých­lej­šie spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií a o 15 % dlh­šiu vý­drž ba­té­rie v re­ži­me ces­to­va­nia.

Pa­rallels Des­ktop 11 pre Mac sto­jí 79,99 do­lá­ra (k dis­po­zí­cii je 14-dňo­vá skú­šob­ná ver­zia za­dar­mo).

Ce­na up­gra­du pre pou­ží­va­te­ľov ver­zií 9 a 10 je 49,99 do­lá­ra. Tá­to ver­zia však má is­té ob­me­dzenia – umož­ňu­je vir­tua­li­zá­ciu maximál­ne 8 GB ope­rač­nej pa­mä­te a šty­roch pro­ce­so­ro­vých ja­dier.

Ver­zie Pro a Bu­si­ness, kto­ré pod­po­ru­jú 64 GB RAM a 16 ja­dier pre kaž­dý vir­tuál­ny stroj, pri­dá­va­jú in­teg­rá­ciu nás­tro­jov pre vý­vo­já­rov a prís­tup na clou­do­vé úlo­žis­ko, sto­ja 99,99 do­lá­ra roč­ne.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple čistí svoju ponuku. Tieto počítače Mac si v dopredaji kúpite za fantastickú cenu
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.