Ak po­va­žu­je­te Goog­le Chro­me za naj­lep­ší webo­vý pre­hlia­dač a App­le Mac­Book za naj­lep­ší po­čí­tač, mô­že­te sa ocit­núť v zlo­ži­tej si­tuá­cii. Ak to­tiž chce­te zlep­šiť vý­drž ba­té­rie na no­vom ultra­ten­kom Mac­Boo­ku, mu­sí­te pres­tať pou­ží­vať Chro­me, kto­rý je tu veľ­kým žrú­tom nie­len RAM, ale aj ba­té­rie.

To, že Chro­me má vy­so­ké ná­ro­ky na spot­re­bu ener­gie, je zná­me už dlh­šie, no benchmar­ky uka­zu­jú, že pre­ja­vu­je veľ­ký hlad po sys­té­mo­vých pros­tried­koch aj pri zdan­li­vo zá­klad­ných úlo­hách.

- Reklama -

Re­dak­tor server­a The Ver­ge uro­bil ma­lý po­kus – pou­žil Mac­Book na pre­hlia­da­nie sé­rie webo­vých strá­nok pri 65 % ja­se dis­ple­ja, až kým sa ba­té­ria úpl­ne vy­bi­la. Pri Sa­fa­ri to tr­va­lo 13 ho­dín a 18 mi­nút, no pri Chro­me pri­šiel ko­niec už po 9 ho­di­nách a 45 mi­nú­tach. Pou­ží­va­te­lia Chro­mu te­da bu­dú mu­sieť na­bí­jať ove­ľa skôr ako pou­ží­va­te­lia Sa­fa­ri.

Chrome na Macu - svetapple.sk
Chrome na Macu – svetapple.sk

Pou­ží­va­nie Chro­mu však nes­kra­cu­je len vý­drž ba­té­rie, ale ube­rá aj na rých­los­ti a kva­li­te pre­hlia­da­nia. Člo­vek by si mys­lel, že YouTu­be je mies­to, kde by mal Goog­le za­bo­do­vať. Len­že om­yl… No­vé 4K 60 fps vi­deá sú na Mac­Boo­ku preh­rá­va­teľ­né za pou­ži­tia Sa­fa­ri, nie Chro­mu.

Sa­moz­rej­me, na tej­to ne­sú­ro­dos­ti ne­sú časť vi­ny App­le aj Goog­le. Je jas­né, že App­le má emi­nent­ný zá­ujem na pod­po­re Sa­fa­ri a sna­ží sa do­siah­nuť dob­rú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť na svo­jej plat­for­me. Pre­to bu­de kaž­dá no­vá ver­zia OS X op­ti­ma­li­zo­va­ná pre Sa­fa­ri. Ale tri a pol ho­di­ny je už pri­veľ­ký roz­diel. Tu sa už vy­ná­ra otáz­ka, či App­le ne­ja­kým spô­so­bom ne­za­ria­dil vo svo­jom OS, aby sa pri pou­ží­va­ní kon­ku­ren­čné­ho pre­hlia­da­ča Mac­Book vy­bí­jal rých­lej­šie.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.