Kaž­dý, kto pra­cu­je s no­te­boo­kom nie­koľ­ko ho­dín den­ne, ur­či­te dô­ver­ne poz­ná nep­rí­jem­nú bo­lesť kr­čnej chr­bti­ce, krí­žov či zá­päs­tia. Ta­kým­to zdra­vot­ným kom­pli­ká­ciám mož­no naj­nov­šie pre­dísť vďa­ka vy­ná­le­zu v po­do­be prak­tic­ké­ho sto­ja­na, s kto­rým pri­šiel in­ži­nier Ja­mes Olan­der.

Na por­tá­li Kic­kas­ter sa mu po­da­ri­lo na je­ho reali­zá­ciu vy­zbie­rať viac ako 500-ti­síc USD.

Pri prá­ci s no­te­boo­kom sú is­té čas­ti náš­ho te­la za­ťa­žo­va­né via­cej, ako by bo­lo pros­peš­né. Ani zme­na po­lo­hy te­la ne­vy­rie­ši prob­lém úpl­ne.

Niek­to­rí sa sna­ží uľah­čiť si prá­cu s lap­to­pom svoj­po­moc­ne – pod­lo­že­ním po­čí­ta­ča kni­ha­mi, prí­pad­ne pou­ži­tím exter­nej klá­ves­ni­ce, iní za­čnú pou­ží­vať sto­jan The Roost Stand.

Sto­jan je zho­to­ve­ný z od­ol­né­ho plas­tu a vďa­ka jed­no­du­chej konštruk­cii ho mož­no us­klad­niť kde­koľ­vek. V prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd sa dá roz­lo­žiť a nas­ta­viť do jed­nej z troch fixných po­lôh.

Čoch­ví­ľa pa­ten­to­va­né úchyt­ky za­ru­čia sta­bi­li­tu a bez­peč­nosť no­te­boo­ku aj po je­ho nak­lo­ne­ní. The Roost Stand udr­ží aký­koľ­vek lap­top s pred­nou hra­nou už­šou ako 1,9 cm, čo­mu zod­po­ve­da­jú tak­mer všet­ky sú­čas­né pre­nos­né po­čí­ta­če.

Sto­jan The Roost Stand si mož­no pre­dob­jed­nať za 73 eur cez Kic­kstar­ter s plá­no­va­ným do­ru­če­ním v ok­tób­ri.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Výrez notch v nových MacBookoch Pro bude možné "skryť" podľa preferencií aplikácie
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.