Tech­no­ló­gia 3D tla­če sa vo sve­te vy­ví­ja po­mer­ne rých­lo. Po­má­ha zni­žo­vať nie­len en­vi­ron­men­tál­ne, ale aj fi­nan­čné nák­la­dy. V nas­le­du­jú­com prí­pa­de to ne­bu­de inak.

Úlo­hou no­vej 3D tla­čiar­ne, vy­so­kej 6,6 met­rov a ši­ro­kej 10 met­rov je zlep­šiť ži­vot­né pod­mien­ky v čín­skych de­di­nách. Prí­jem oby­va­te­ľov ži­jú­cich na vi­die­ku je to­tiž až trik­rát niž­ší ako u ľu­dí z miest. Ten­to roz­diel sa neus­tá­le zväč­šu­je, vý­sled­kom čo­ho sú ne­dos­ta­ču­jú­ce fi­nan­čné pros­tried­ky na reali­zá­ciu no­vých obyt­ných do­mov. 3D tla­čia­reň z di­el­ne vy­ná­lez­cu me­nom Ma Yihe by ma­la ten­to prob­lém vy­rie­šiť tým, že v prie­be­hu 24 ho­dín vy­ro­bí až 10 prí­zem­ných dom­če­kov.

- Reklama -

Nák­la­dy na ich stav­bu sú mi­ni­mál­ne, me­nej ako 5-ti­síc USD. Ďal­šia pred­nosť tej­to tech­no­ló­gie je šetr­nosť k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Na vý­ro­bu ta­ké­ho­to ty­pu do­mu nie sú pot­reb­né teh­ly ani mal­ta – vy­uží­va sa ce­ment vy­ro­be­ný zo sta­veb­né­ho od­pa­du. Ok­rem to­ho sa tak­to pos­ta­ve­né do­my vy­zna­ču­jú dob­rou te­pel­nou sta­bi­li­tou.

3d_tlacene_domy2.jpg

Pr­vá de­siat­ka 3D vy­tla­če­ných do­mov, si­tuo­va­ných v ma­lom mes­teč­ku ne­ďa­le­ko Šan­gha­ja, sa bu­de vy­uží­vať ako kan­ce­lár­ske pries­to­ry.

3d_tlacene_domy_kancelaria.jpg

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.