Po dvoch ro­koch prá­ce je pro­jekt ho­to­vý. In­šti­tút Maxa Plan­cka pre bio­ky­ber­ne­ti­ku v spo­lup­rá­ci s IPA Fraun­ho­fer a Waag­ner Bi­ro vy­tvo­ri­li je­di­neč­ný si­mu­lá­tor vir­tuál­nej reali­ty.

Ten za po­mo­ci ôs­mich lán, na kto­rých je za­ve­se­ný dvad­sať­sten s upev­ne­nou sto­lič­kou up­ros­tred, hod­no­ver­ne si­mu­lu­je jaz­du auto­mo­bi­lom, lie­tad­lom či vr­tuľ­ní­kom. Sta­čí, ak si pou­ží­va­teľ na­sa­dí na hla­vu VR hel­mu. Osem lán pri­ťa­ho­va­ním a po­vo­ľo­va­ním po­sú­va dvad­sať­sten po ce­lej mies­tnos­ti. Vďa­ka vý­kon­ným mo­to­rom do­ká­že si­mu­lo­vať pre­ťa­že­nie až 1,5 g.

- Reklama -

 

 

 

VR si­mu­lá­tor by sa mal vy­uží­vať pre­dov­šet­kým na vý­skum, na­šiel by však up­lat­ne­nie aj v zá­bav­ných par­koch či na ško­le­niach pro­fe­sio­ná­lov.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.