Či­ta­te­lia na upo­zor­nil na prí­pad zo vče­ra keď si cez inter­net v doo­bed­naj­ších ho­di­nách me­dzi 11. a 12. ho­di­nou ob­jed­na­li rôz­ne pro­duk­ty s 99% zľa­vou. No po ob­jed­na­ní a za­pla­te­ní tých­to pro­duk­tov bo­lo ich vy­da­nie už za­miet­nu­té.

O vy­jad­re­nie sme po­žia­da­li ma­ter­skú cen­trá­lu, kto­rá nám ho ob­ra­tom pos­kyt­la:

„Na krát­ký okam­žik doš­lo k tech­nic­ké chybě sys­té­mu, kte­rá by­la okam­žitě po iden­ti­fi­ka­ci od­straněna. Chy­ba by­la rovněž hlá­še­na zá­kaz­ní­kem, tou do­bou se však již sys­tém op­ra­vo­val. Ten­to přís­tup zá­kaz­níků Al­za ví­tá, ne­boť zbo­ží za ce­nu s tou­to sys­té­mo­vou chy­bou nel­ze vy­dat. Všem zá­kaz­níkům, kteří se po­ku­si­li ob­jed­nat zbo­ží s chy­bou v na­cenění jsme se ob­ra­tem om­lu­vi­li.“

Ne­dos­ta­li sme však in­for­má­cie čím bol prob­lém spô­so­be­ný a koľ­ko ob­jed­ná­vok bo­lo nao­zaj zreali­zo­va­ných. Je­den z rých­lej­ších zá­kaz­ni­kov nás in­for­mo­val, že reál­ne si tak­to kú­pil tab­let Le­no­vo Yoga za cca 5 euro.To by určite nebolo zle vychytať takéto zľavy. TO by sme kupovali jeden Apple produkt za druhým 🙂

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Logitech G29 Driving Force získate na Alze v zľave. Je to jeden z najlepších herných volantov na svete
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.