Američania sa boja o internet. Ruské ponorky mapujú polohu podmorských káblov

0
Amerika-internet---titulná-fotografia---SvetApple

Ame­ri­ča­nia sa obá­va­jú úto­ku zo stra­ny Rus­ka. Rus­ké po­nor­ky to­tiž krúžia po­doz­ri­vo blíz­ko pod­mor­ských káb­lov za­bez­pe­ču­jú­cich me­dzi­kon­ti­nen­tál­nu ko­mu­ni­ká­ciu. V prí­pa­de reál­ne­ho kon­flik­tu by ich poš­ko­de­nie zna­me­na­lo ochro­me­nie ce­lé­ho inter­ne­tu.

Vy­ze­rá to tak, že rus­ké po­nor­ky po­hy­bu­jú­ce sa pri ame­ric­kom kon­ti­nen­te ma­pu­jú pres­nú po­lo­hu pod­mor­ských káb­lov. Aj keď k ich poš­ko­de­niu ob­čas do­chá­dza dôs­led­kom zha­dzo­va­nia ko­tiev z lo­dí, oje­di­ne­le vply­vom prí­ro­dy, ide skôr o vý­ni­moč­né prí­pa­dy s ma­lým roz­sa­hom po­ru­še­nia. Ke­by však priš­lo k ozaj­stné­mu úto­ku, moh­li by sa poš­ko­diť pod­mor­ské dá­to­vé káb­le v šir­šej mie­re a vo väč­ších hĺbkach. Ta­ká­to op­ra­va by bo­la nie­len ná­roč­nej­šia, na­vy­še by moh­la spô­so­biť ko­laps mno­hých slu­žieb zá­vis­lých od inter­ne­tu, ako sú nap­rík­lad pod­ni­ko­vé či clou­do­vé sys­té­my, bur­zy, prí­pad­ne iné glo­bál­ne fun­gu­jú­ce pro­jek­ty.

Článok prebratý od partnerského webu: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk