Aus­trál­ska or­ga­ni­zá­cia Aus­tra­lian Com­monwealth Scien­ti­fic and In­dus­trial Re­search Or­ga­ni­sa­tion (CSI­RO) v sna­he zis­tiť prí­či­ny zni­žo­va­nia po­pu­lá­cie včiel na ce­lom sve­te spo­lup­ra­cu­je so spo­loč­nos­ťou In­tel. Spo­loč­ne in­šta­lu­jú či­py na chr­bát hmy­zu so zá­me­rom sle­do­vať ich po­hyb.

Pod­ľa CSI­RO vče­ly ope­ľu­jú prib­liž­ne 33 % všet­kých zdro­jov ľud­ských pot­ra­vín, pri­čom ich po­pu­lá­cie sa neus­tá­le zmen­šu­jú a vče­ly ro­bot­ni­ce z nez­ná­mych dô­vo­dov miz­nú z úľov. In­tel pre­to pris­pô­so­bil svo­ju po­čí­ta­čo­vú wearab­le plat­for­mu Edi­son pre pou­ži­tie na sle­do­va­nie po­hy­bu a en­vi­ron­men­tál­nych fak­to­rov tý­ka­jú­cich sa včiel.

- Reklama -

Či­py RFID ma­jú roz­me­ry 2,5 × 2,5 × 4 mm, hmot­nosť 5,4 mg a pre­čí­tať ich mož­no zo vzdia­le­nos­ti naj­viac 30 cm. Sú pri­po­je­né k mi­nia­túr­ne­mu po­čí­ta­ču In­tel Edi­son. Sen­zor vie de­te­go­vať na­raz až 50 či­pov. Je­den ta­ký­to či­po­va­cí sys­tém vy­šiel CSI­RO na 400 aus­trál­skych do­lá­rov.

Mi­ni­po­čí­tač In­tel Edi­son je len o nie­čo väč­ší ako poš­to­vá znám­ka a ob­sa­hu­je 22 nm SoC so za­bu­do­va­ným dvoj­jad­ro­vým 500 MHz pro­ce­so­rom Atom, 1 GB pa­mä­te RAM a 5 GB úlož­né­ho pries­to­ru, pod­po­ru­je dual-band Wi-Fi a blue­tooth.

Mi­nia­túr­na tech­no­ló­gia umož­ňu­je vý­skum­ní­kom ana­ly­zo­vať účin­ky stre­so­vých fak­to­rov vrá­ta­ne ocho­re­ní, pes­ti­cí­dov, zne­čis­te­nia ov­zdu­šia a vo­dy či extrém­ne­ho po­ča­sia na po­hyb včiel a ich schop­nosť ope­ľo­vať. Ta­kis­to umož­ňu­je skú­mať kľú­čo­vé fak­to­ry ale­bo ich kom­bi­ná­ciu, kto­ré ve­dú k hro­mad­né­mu úhy­nu včiel. Sen­zo­ry v spo­lup­rá­ci so sof­tvé­rom In­te­lu fun­gu­jú rov­na­kým spô­so­bom ako tzv. čier­ne skrin­ky či­že za­pi­so­va­če le­to­vých úda­jov v lie­tad­lách. Ak­tuál­ne sú či­py RFID na­le­pe­né už na 10 000 vče­lách v Aus­trá­lii.

itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.