V ro­ku 2011 bol na Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia vy­tvo­re­ný ma­te­riál s náz­vom mic­ro­lat­ti­ce. Vy­zna­ču­je sa hmot­nos­ťou stok­rát men­šou než po­lys­ty­rén a hus­to­tou 0,9 mg/cm3, čím sa ra­dí me­dzi naj­ľah­šie ma­te­riá­ly na sve­te. Spo­loč­nosť Boeing ho plá­nu­je vy­užiť pri vý­ro­be svo­jich lie­ta­diel.

Spo­loč­nosť Boeing pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi zve­rej­ni­la vi­deo, v kto­rom pred­sta­vi­la up­lat­ne­nie toh­to je­di­neč­né­ho ma­te­riá­lu. Lát­ka je vy­ro­be­ná z ma­lých du­tých ko­vo­vých rú­rok, 1000-krát ten­ších ako ľud­ský vlas, kto­ré sú us­po­ria­da­né do mik­ro­mrie­žok. Keď­že sa ma­te­riál skla­dá až z 99,99 % vzdu­chu, bez prob­lé­mov ho une­sie i pú­pa­va.

 

 

Na­priek neu­ve­ri­teľ­ne níz­kej hmot­nos­ti ide o veľ­mi pev­ný kov. Je­ho štruk­tú­ra pri­po­mí­na kos­ti, kto­rých vnút­ro je du­té, no povrch je pev­ný. A prá­ve tá­to sku­toč­nosť by sa ma­la pod­pí­sať pod vý­raz­né od­ľah­če­nie lie­ta­diel a pod zní­že­nie spot­re­by pa­li­va. Po­ten­ciál ma­te­riá­lu bol pred­sta­ve­ný aj na po­ku­se s va­jíč­kom, kto­ré vďa­ka oba­lu z ma­te­riá­lu mic­ro­lat­ti­ce pre­ži­lo pád z 25. pos­chodia.

zdroj: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here